Přeskočit na obsah

Chemické pokusy

Z Wikiknih

Pokusy a jejich postupy jsou vypracovány s doprovodnými fotografiemi a obrázky, tak aby bylo jejich provádění, co nejsrozumitelnější pro laickou veřejnost. Každý pokus je doplněn o teoretické vysvětlení principu, na kterém je demonstrace postavena. Pro bezpečné provádění těchto pokusů, je vhodné si nejprve přečíst doprovodný článek o bezpečnosti při provádění žákovských experimentů, kde jsou uvedeny všechny podstatné obecně platné informace.(Obecná bezpečnostní pravidla pro provádění edukačních experimentů) Bezpečnostní pravidla, která jsou doplněna u pokusů se již týkají pouze konkrétních chemikálií, využívaných v experimentech.

Každý pokus má svou vlastní diskuzní sekci. Tato sekce má sloužit, jako platforma, pro předávání postřehů vypozorovaných, při provádění experimentů v rámci výuky, či jiných aktivit. Nabízí se tedy možnost vzájemně si předávat zkušenosti a alternativní provedení pokusů, což může vést k usnadnění a vylepšení připravených experimentů. Pokud budete pokusy provádět, vraťte se poté zpět a doplňte do této sekce vaše postřehy.

Název pokusu Nebezpečnost
Faraonovi hadi ZŠ pod dohledem
Tančící rozinky ZŠ samostatně
Stanovení teploty tání ZŠ pod dohledem, SŠ
Stanovení teploty varu ZŠ pod dohledem, SŠ
Stanovení hustoty ZŠ samostatně
Filtrace ZŠ samostatně
Krystalizace ZŠ pod dohledem
Dekantace ZŠ samostatně
Sublimace ZŠ pod dohledem
Chromatografie (na křídě) ZŠ samostatně
Chromatografie (na papíře) ZŠ samostatně
Sublimace kofeinu ZŠ pod dohledem
Extrakce listových barviv ZŠ pod dohledem
Extrakce z kapaliny do kapaliny ZŠ pod dohledem
Destilace (prostá) ZŠ pod dohledem
Destilace za sníženého tlaku
Destilace s vodní párou
Příprava plynu reakcí s kyselinou (oxid uhličitý)
Odměrná analýza
Žíhání modré skalice
Dělení třísložkové směsi
Plynová chromatografie
Důkaz polárních a nepolárních látek
Vliv koncentrace na rychlost chemické reakce (Zn + HCl)
Vliv teploty na rychlost chemické reakce (Zn + HCl)
Vliv velikosti povrchu na rychlost chemické reakce (Zn + HCl)
Vliv koncentrace na rychlost chemické reakce (KMnO4 + (COOH)2)
Vliv teploty na rychlost chemické reakce (KMnO4 + (COOH)2)
Katalytický rozklad peroxidu vodíku
Vliv koncentrace na rychlost chemické reakce (Na2S2O3 + HCl)
Viditelný aktivovaný komplex (katalýza)
Oscilační reakce (modifikovaná Bělousova-Žabotinského)
Chemická rovnováha (demonstrace s vodou)
Vliv koncentrace a teploty na chemickou rovnováhu
Jodové hodiny
Rovnováha mezi ICl a ICl3
Vliv tlaku na rovnováhu
Hustota
Rozpustnost
Důkaz amoniaku pomocí Nesslerova činidla
Důkaz železnatých (Fe2+) a železitých (Fe3+) iontů
Důkaz fosforečnanů molybdenovou solucí
Důkaz nikelnatých iontů pomocí Čugajevova činidla
Tepelná vodivost vody
Tepelná vodivost pevných látek
Elektrická vodivost kapalin
Elektrická vodivost pevných látek
Exotermní a endotermní reakce
Reakce kyseliny se zásadou
Galvanický článek (Daniellův)
Elektrolýza chloridu měďnatého
Elektrolýza chloridu sodného
Elektrolýza vody
Rychlost rozpouštění
Difúze
Povrchové napětí
Emulgační účinek saponátu
Adsorpční vlastnosti aktivního uhlí
Hoření methanu
Důkaz uhlíku a vodíku v organických sloučeninách
Důkaz dusíku v organických sloučeninách
Důkaz síry v organických sloučeninách
Důkaz halogenů v organických sloučeninách
Hoření směsi propan-butan
Reakce alkanů a alkenů s bromem
Bromace fenolu
Nehořlavá bankovka
Vývoj a hoření acetylenu
Důkaz uhličitanů pomocí kyseliny chlorovodíkové
Reakce barnatých kationtů
Rozpouštění polystyrenu v acetonu
Rozpustnost fenolu ve vodě
Oxidace alkoholů
Pozorování hoření uhlovodíků
Jak odlišit methanol od ethanolu
Vznik acetaldehydu z ethanolu
Reakce kyseliny octové s hydrogenuhličitanem sodným
Chemiluminiscence
Esterifikace
Příprava mýdla
Vlastnosti mýdla
Reakce aldehydů s Fehlingovým činidlem (důkaz redukujících sacharidů)
Reakce aldehydů s Tollensovým činidlem (důkaz redukujících sacharidů)
Komplexní sloučeniny kobaltu
Domácí sopka
Důkaz škrobu
Důkaz bílkovin
Komplexní sloučeniny mědi
Komplexní sloučeniny železa
Izolace DNA
Denaturace bílkovin
Alfa-amyláza ve slinách
Rozpustnost lipidů
Katalasa v potravinách
Příprava ethenu depolymerací polyethylenu
Komplexní sloučeniny niklu
Důkaz vápenatých kationtů kyselinou šťavelovou
Reakce stříbrného kationtu s halogenidy
Reakce olovnatých kationtů
Zlatý déšť
Lávová lampa
Amoniaková fontána
Modrá baňka
Dehydratace kyselinou sírovou
Sloní zubní pasta
Různé barvy manganu
Manganistanový chameleon
Chemikova zahrádka
Bengálské ohně
Samozápalná směs (glycerol + manganistan draselný)
Barvení plamene kationty kovů 1. a 2. skupiny
Barvení plamene sodným kationtem
Hasicí přístroj
Syntéza nylonu
Gumový medvídek v chlorečnanu
Blesky ve zkumavce
Zkouška statečnosti
Nehořlavý kapesník
Duha z rajčatové šťávy
Leptání skla
Kouzelné písmo (CoCl2 . 6 H2O)
Vytěsňování mědi železem
Beketovova řada kovů - Mg a Zn
Malování do mléka
Extrakce tuků z mléka
Stříbrný stromeček (výroba stříbra z mědi)
Destilace červeného vína
Cukrová duha
Barevný déšť v baňce
Sněhová větvička - Sublimace kyseliny benzoové
Ledový ohňostroj
Přeměna vody ve víno
Tání Woodova kovu