Přeskočit na obsah

Chemické pokusy/Obecná bezpečnostní pravidla pro provádění edukačních experimentů

Z Wikiknih

Následující článek pojednává o obecných pravidlech, které je nutné dodržovat, při provádění edukačních chemických experimentů s žáky ve školách, či s veřejností v rámci popularizačních aktivit.

Zásady bezpečné práce v chemické laboratoři

[editovat | editovat zdroj]

Práce žáků s chemikáliemi vždy předpokládá práci pod přímým soustavným dohledem odpovědné osoby. Za odpovědnou osobu je považována osoba starší 18 let, určená k zajištění bezpečného provozu školní laboratoře. Práce nezletilých osob s povolenými chemikáliemi zpravidla nevyžaduje přítomnost odborně způsobilé osoby. Za odborně způsobilou osobu je dle zákona o ochraně zdraví (§44) považována osoba, která má vysokoškolský titul ve vybraných oborech (chemie, toxikologie, učitelství se zaměřením na chemii, všeobecné a veterinární lékařství, zubní lékařství nebo farmacie), nebo osoba, která úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické. Výjimka platí, pokud mají žáci pracovat s chemickými látkami vymezených kategorií nebezpečnosti (akutní toxicita kat. 1 a 2, specifická toxicita pro cílové orgány) je nutný přímý soustavná dohled odborně způsobilé osoby a osoby, které s takovými látkami nakládají musí být odborně způsobilou osobou prokazatelně proškoleni.

Zásady práce v chemické laboratoři

[editovat | editovat zdroj]

Při provádění žákovských edukačních experimentů je nutné, aby byly žáci před zahájením provádění pokusu (v laboratoři i mimo ni) prokazatelně seznámeni s: [1]

 • Provozním řádem laboratoře (pokud je zde práce prováděna)
 • Postupem prováděné práce
 • Možnými riziky, která vyplývají z používání nebezpečných chemických látek nebo jejich směsí
 • Způsoby používání předepsaných osobních ochranných pomůcek
 • základy první pomoci a postupy při vzniku nehody

Práce s chemickými látkami

[editovat | editovat zdroj]

V Evropské unii platí globálně harmonizovaný systém označování nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí. Tento systém plně platí od června 2015. V rámci tohoto harmonizovaného systému klasifikace je stanoveno, jakým způsoben mají být chemické látky označeny. Označení chemických látek má několik úrovní. Každá chemická látka, kterou je možné pořídit musí mít přiložený bezpečnostní list, ve kterém jsou uvedena bezpečnostní rizika, popsáno správné nakládání s látkou a popis první pomoci. Správné nakládání s chemickými látkami, pak popisují P-věty, ve kterých jsou standardně uvedeny pokyny k bezpečné manipulaci, skladování a použití chemikálií. Bezpečnostní rizika každé látky jsou popsána dvěma způsoby. Pomocí GHS symbolů nebezpečnosti látek a pomocí H-vět.[2] Základních symbolů je rozlišováno 9 společně s řadou přepravních symbolů:[3]

Ochranné pomůcky

[editovat | editovat zdroj]

Při práci s nebezpečnými chemickými látkami, je třeba používat osobní ochranné pomůcky. Obecně lze říci, že pro práci s chemickými látkami v laboratoři je nejčastěji nutné nosit:

 • ochranný oděv (chemický plášť, pevná uzavřená obuv, bavlněné materiály)
 • ochranné brýle
 • ochranné rukavice
 • Pokud to nebezpečnost konkrétních látek vyžaduje, je vhodné zařadit i další prostředky osobní ochrany, jako jsou celoobličexové štíty, respirátory, či jiná ochrana dýchacích cest a další pomůcky.

Využívání ochranných pomůcek, při provádění edukačních experimentů je klíčové nejen pro bezpečné provedené pokusu, ale také vede k vytváření návyku žáků na správnou laboratorní praxi. Další významnou roli, kterou mají ochranné pomůcky v edukačním procesu, je jasnější oddělení činnosti, které vede žáka k jasnějšímu uvědomění si bezpečnostních rizik prováděné činnosti.

Chemické látky vhodné pro žákovské školní pokusy

[editovat | editovat zdroj]

V následujících seznamech jsou vypsány chemikálie, se kterými je možné pracovat, při žákovských školních pokusech.Chemikálie jsou roztříděny do skupin dle možnosti jejich využití na základních či středních školách. Všechny chemikálie, které jsou uvedeny, jako vhodné pro využití na základních školách je možné využít i pro věkovou skupinu odpovídající žákům na středních školách.[4]

Chemické látky vhodné pro žákovské pokusy na ZŠ

[editovat | editovat zdroj]
Chemická látka Forma
Agar (s)
Aktivní uhlí (s)
Alanin (s)
Albumin (s)
Alizarinsulfonan sodný (s)
Amoniak < 5% (aq)
Arginin < 1% (aq)
Bismut (granule) (s)
Borax < 0,3% (aq)
Bromfenolová modř (s)
Bromid draselný (s)
Bromid sodný (s)
Citrát sodný (s)
Cystein (s)
Dihydrogenfosforečnan amonný (s)
Dihydrogenfosforečnan draselný (s)
Dihydrogenfosforečnan sodný (s)
Dimethylsulfoxid (l)
Disiřičitan sodný (s)
Dusičnan stříbrný < 1% (aq)
Dusičnan vápenatý (s)
Eosin (s)
Eriochromčerň T < 1%(s)
Fenolftalein < 0,1% (aq)
Fenolová červeň (s)
Fluorid vápenatý (s)
Fruktosa (s)
Glukosa (s)
Glycerol (l)
Hexakyanoželezitan draselný (s)
Hexakyanoželeznatan draselný (s)
Hliník (granule) (s)
Hořčík (páska) (s)
Hydrogenfosforečnan amonný (s)
Hydrogenfofsforečnan draselný (s)
Hydrogenfosforečnan sodný (s)
Hydrogensíran sodný (s)
Hydrogen siřičitan sodný < 1% (aq)
Hydrogenuhličitan draselný (s)
Hydrogenuhličitan sodný (s)
Hydroxid sodný < 2% (aq)
Hydroxid vápenatý (s)
Chelaton 3 (aq)
Chlorid amonný (s)
Chlorid draselný (s)
Chlorid sodný (s)
Chlorid vápenatý (s)
Chlorid zinečnatý < 0,1% (aq)
Chlorid železitý (s)
Chlornan sodný < 0,25% (aq)
Jodid draselný (s)
Kamenec draselno-hlinitý (s)
Křemičitan sodný (s)
Kyselina askorbová (s)
Kyselina boritá < 5,5% (aq)
Kyselina bromovodíková < 10% (aq)
Kyselina citronová (s)
Kyselina gallová (s)
Kyselina chlorovodíková < 10% (aq)
Kyselina jablečná (s)
Kyselina olejová (l)
Kyselina palmitová (s)
Kyselina skořicová (s)
Kyselina stearová (s)
Kyselina šťavelová dihydrát < 1% (aq)
Kyselina vinná (s)
Laktosa (s)
Lugolův roztok (aq)
Luminol (s)
Maltosa (s)
Manganistan draselný (s)
Měď (drát) (s)
Methylčerveň (s)
Methylenová modř (s)
Methyloranž (s)
Močovina (s)
Mohrova sůl (s)
Ninhydrin (s)
Nitroprussid sodný < 0,1% (aq)
Octan sodný bezvodý (s)
Octan sodný trihydrát (s)
Octan vápenatý (s)
Oxid hlinitý (s)
Oxid hořečnatý (s)
Oxid chromitý (s)
Oxid manganičitý (s)
Oxid měďnatý (s)
Oxid vápenatý (s)
Oxid železitý (s)
Peroxid vodíku < 5% (aq)
Propylenglykol (l)
Sacharosa (s)
Silikonový olej (l)
Síra (s)
Síran amonný (s)
Síran draselný (s)
Síran hořečnatý (s)
Síran chromitý (s)
Síran manganatý (s)
Síran měďnatý pentahydrát (s)
Síran sodný (s)
Síran vápenatý (s)
Síran znečnatý (s)
Síran železnatý heptahydrát (s)
Siřičitan sodný (s)
Sulfid zinečnatý (s)
Tanin (s)
Thiosíran sodný (s)
Tryptofan (s)
Uhličitan amonný (s)
Uhlličitan draselný (s)
Uhličitan sodný (s)
Uhličitan vápenatý (s)
Urotropin < 1% (aq)
Vínan sodno-draselný (s)
Vodní sklo (aq)
Xylenloová oranž (s)
Zinek (granulovaný) (s)
Zinek (práškový stabilizovaný) (s)
Železo (granulované) (s)
Železo (prášek) (s)

Chemické látky vhodné pro žákovské pokusy na SŠ

[editovat | editovat zdroj]

Provádění žákovských experimentů v rámci výuky na středních školách je legislativně rozděleno školským zákonem (§65 odst.1) na teoretické a praktické vyučování. Používání některých chemických látek je povoleno pouze během praktického vyučování na středních odborných školách. Chemických látek, které mohou žáci využívat, během teoretické výuky (gymnázia a ostatní střední školy) je výrazně nižší počet. Stále však seznam čítá desítky, látek, které mohou být použity, k začlenění žákovského experimentu do výuky. Následující seznam obsahuje chemické látky zařazené, jako vhodné pro teoretickou výuku. Stejný seznam platí i pro využití chemických látek v rámci mimoškolních a popularizačních chemických aktivit směřujících na cílovou skupinu středoškolských studentů.

S některými chemickými látkami mohou žáci pracovat pod přímým soustavným dohledem nebo dozorem odpovědné osoby. Tyto pojmy nejsou jasně vymezeny: Osoba, která vykonává dozor, musí být přítomná v místnosti, ve které žáci nakládají s chemickými látkami. Osoba vykonávající přímý dohled, musí dohlížet přímo na žáka, který nakládá s chemickou látkou. Z tohoto kontextu vyplývá, že přímý dohled značí vyšší úrověň přímé pozornosti, zatím co dozor je pojat více ve smyslu obecného dozoru nad žáky.

Chemická látka Forma Dohled
2-naftol (s)
4-nitrofenol (s) přímý soustavný dohled
4-nitrotoluen (s) přímý soustavný dohled
Acetanhydrid (l) přímý soustavný dohled
Aceton (l) přímý soustavný dohled
Acetonitril (l) přímý soustavný dohled
Acetylen (g) přímý soustavný dohled
Acetylchlorid (l) přímý soustavný dohled
Acetylsalicylová kyselina (s)
Amid sodný (s) přímý soustavný dohled
Amoniak konc. (aq) přímý soustavný dohled
Anthracen (s)
Arginin (s)
Azid sodný (s) přímý soustavný dozor
Benzaldehyd (l)
Brom (l) přímý soustavný dozor
Bromoform (l) přímý soustavný dohled
Bromová voda nasyc. (aq) přímý soustavný dozor
Butan-1-ol (l) přímý soustavný dohled
Butan-2-ol (l)
Butanol (l) přímý soustavný dohled
Butylbromid (l) přímý soustavný dohled
Cyklohexanol (l)
Cyklohexanon (l) přímý soustavný dohled
Diethylether (s) přímý soustavný dohled
Dimethylglyoxim < 1% v ethanolu přímý soustavný dohled
Disiřičitan draselný (s) přímý soustavný dohled
Dithioničitan sodný (s)
Draslík (s) přímý soustavný dohled
Dusičnan amonný (s)
Dusičnan barnatý (s) přímý soustavný dohled
Dusičnan bismutitý (zásaditý) (s)
Dusičnan draselný (s)
Dusičnan hlinitý (s)
Dusičnan hořečnatý (s)
Dusičnan kobaltnatý (s)
Dusičnan lithný (s)
Dusičnan manganatý (s) přímý soustavný dohled
Dusičnan měďnatý (s)
Dusičnan rtuťnatý (s) přímý soustavný dozor
Dusičnan sodný (s)
Dusičnan strontnatý (s) přímý soustavný dohled
Dusičnan stříbrný (s) přímý soustavný dohled
Dusičnan zinečnatý (s)
Dusičnan železitý (s)
Dusitan draselný (s) přímý soustavný dohled
Dusitan sodný (s) přímý soustavný dohled
Eriochromčerň T (s)
Ethanol (l) přímý sosutavný dohled
Ethyl(methyl)keton (l) přímý soustavný dohled
Ethyl-acetát (l) přímý soustavný dohled
Ethylenglykol (l) přímý soustavný dohled
Fenanthren (s)
Fluorescein (s)
Fluorid draselný (s) přímý soustavný dohled
Fluorid sodný (s)
Fosfor bílý (s) přímý soustavný dozor
Fosfor červený (s)
Fosforečnan draselný (s) přímý soustavný dohled
Fosforečnan sodný (s)
Hliník (práškový) (s)
Hořčík (hobliny, stabilizovaný prášek) (s)
Hořčík dle Grignarda (s)
Hydrid sodný (s) přímý soustavný dohled
Hydrogensíran draselný (s) přímý soustavný dohled
Hydrogensiřičitan sodný (s)
Hydroxid barnatý (s) přímý soustavný dohled
Hydroxid draselný (s) přímý soustavný dohled
Hydroxid sodný (s) přímý soustavný dohled
Chelaton 3 (s)
Chlorečnan draselný (s)
Chlorid antimonitý (s) přímý soustavný dohled
Chlorid barnatý (s) přímý soustavný dohled
Chlorid hlinitý (bezvodý) (s) přímý soustavný dohled
Chlorid lithný (s)
Chlorid manganatý (s) přímý soustavný dohled
Chlorid strontnatý (s) přímý soustavný dohled
Chlorid zinečnatý (s) přímý soustavný dohled
Chlornan sodný < 5% (aq) přímý soustavný dohled
Isoamylalkohol (l)
Isopropylalkohol (l) přímý soustavný dohled
Jod (s) přímý soustavný dozor
Jodičnan draselný (s)
Jodid sodný (s)
Jodoform (s)
Krystalová violeť (s) přímý soustavný dohled
Kyanid draselný (s) přímý soustavný dozor
Kyselina adipová (s)
Kyselina benzoová (s) přímý soustavný dozor
Kyselina bromovodíková konc. (l) přímý soustavný dohled
Kyselina butanová (l) přímý soustavný dohled
Kyselina dusičná konc. (l) přímý soustavný dozor
Kyselina dusičná < 5% (aq)
Kyselina fluorovodíková (l) přímý soustavný dozor
Kyselina fosforečná konc. (aq) přímý soustavný dohled
Kyselina ftalová (s)
Kyselina chloroctová (s) přímý soustavný dozor
Kyselina chlorovodíková konc. (aq) přímý soustavný dohled
Kyselina mléčná (s) přímý soustavný dohled
Kyselina mravenčí konc. (aq) přímý soustavný dohled
Kyselina octová konc. (aq) přímý soustavný dohled
Kyselina octová < 25% (aq)
Kyselina salicylová (s) přímý soustavný dohled
Kyselina sírová konc. (aq) přímý soustavný dohled
Kyselina sírová < 15% (aq)
Kyselina šťavelová (dihydrát) (s) přímý soustavný dohled
Měď (prášková) (s)
Methan (zemní plyn) (g) přímý soustavný dohled
Methanol (l) přímý soustavný dohled
Nesslerovo činidlo (aq) přímý soustavný dohled
Ninhydrin < 0,2% v ethanolu (l) přímý soustavný dohled
Nitroprussid sodný (s) přímý soustavný dohled
Pentan-2,4-dion (l) přímý soustavný dohled
Pentanol (l)
Peroxid sodný (s) přímý soustavný dohled
Peroxid vodíku 30% (aq) přímý soustavný dohled
Propan-1-ol (l) přímý soustavný dohled
Propan-2-ol (l) přímý soustavný dohled
Pyridin (l) přímý soustavný dohled
Síran hlinitý (s) přímý soustavný dohled
Síran železitý (s) přímý soustavný dohled
Sodík (s) přímý soustavný dohled
Sulfid sodný (s) přímý soustavný dohled
Šťavelan amonný (s)
Terc-butylalkohol (l) přímý soustavný dohled
Tercbutylchlorid (l) přímý soustavný dohled
Tetrahydridohlinitan lithný (s) přímý soustavný dohled
Thiokyanatan amonný (s) přímý soustavný dohled
Thiokyanatan draselný (s)
Triethylamin (l) přímý soustavný dohled
Tyrosin (s)
Uhličitan draselný (s)
Vanilin (s)
Vodík (g) přímý soustavný dohled
Xylenová oranž 1% (s) v NaNO3
Zinek (práškový nestabilizovaný) (s)

Přehled platné legislativy

[editovat | editovat zdroj]

Výčet platné legislativy upravující práci s chemickými látkami, v rámci žákovských pokusů ve výuce a dalších edukačních experimentů.

Evropské právo
[editovat | editovat zdroj]
 • nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí (CLP)[5]
 • nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)[6]
 • směrnice Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků[7]
České zákony
[editovat | editovat zdroj]
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon[8]
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví[9]
 • zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon[10]
Vyhlášky
[editovat | editovat zdroj]
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři[11]
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání[12]
 • vyhláška č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek[13]
 • ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích[14]
 1. Nové standardy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratořích [online]. Praha : Soudní inženýrství. Dostupné online.
 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Text s významem pro EHP) [online]. 2008-12-16, [cit. 2020-01-22]. Dostupné online.
 3. Bezpečnostní předpisy v chemii [online]. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné online.
 4. Příručka pro učitele chemie základních a středních škol [online]. Praha : Chemické listy. Dostupné online.
 5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP)
 6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agen- tury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, naříze- ní Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/ EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nařízení REACH)
 7. Směrnice Rady 94/33/ES, ze dne 22. června 1994, o ochraně mladistvých pracovníků.
 8. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 9. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění poz- dějších předpisů.
 10. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a che- mických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpis
 11. Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
 12. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docház- ky, ve znění pozdějších předpisů
 13. Vyhláška č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách na- kládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpeč- nou expozicí prachů
 14. ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích