Švédština/Seznam silných a nepravidelných sloves

Z Wikiknih

Následující tabulka uvádí přehled časování nejběžnějších švédských silných a nepravidelných sloves.

Infinitiv Přítomný čas Préteritum Supinum Překlad
be ber bad bett prosit
binda binder band bundit vázat
bita biter bet bitit kousat
bjuda bjuder bjöd bjudit nabízet
bli, bliva blir, bliver blev blivit stát se
brinna brinner brann brunnit hořet
bryta bryter bröt brutit lámat
bära bär bar burit nést
böra bör borde bort mít (za povinnost)
dra drar drog dragit táhnout
dricka dricker drack druckit pít
driva driver drev drivit hnát
dör dog dött zemřít
falla faller föll fallit padnout
finna finner fann funnit najít
flyga flyger flög flugit letět
frysa fryser frös frusit mrznout
får fick fått smět; dostat
ge, giva ger, giver gav gett, givit dát
glädja gläder gladde glatt těšit
gripa griper grep gripit uchopit
gråta gråter grät gråtit plakat
går gick gått jít
göra gör gjorde gjort dělat
ha har hade haft mít
heta heter hette hetat jmenovat se
hålla håller höll hållit držet
kliva kliver klev klivit kráčet
knyta knyter knöt knutit vázat
komma kommer kom kommit přijít
kunna kan kunde kunnat moci
le ler log lett usmívat se
lida lider led lidit trpět
ligga ligger låg legat ležet
ljuga ljuger ljög ljugit lhát
låta låter lät låtit nechat
——— måste måste ——— muset
njuta njuter njöt njutit užívat
nysa nyser nös nyst kýchat
rida rider red ridit jet na koni
riva river rev rivit trhat
se ser såg sett vidět
sitta sitter satt suttit sedět
sjunga sjunger sjöng sjungit zpívat
sjunka sjunker sjönk sjunkit klesnout
skilja skiljer skilde skilt oddělit
skina skiner sken skinit zářit
skjuta skjuter sköt skjutit střílet
skola ska, skall skulle skolat muset, mít
skriva skriver skrev skrivit psát
skära skär skar skurit řezat
slita sliter slet slitit dřít
slå slår slog slagit bít
snyta snyter snöt snutit smrkat
sova sover sov sovit spát
spricka spricker sprack spruckit prasknout
sprida sprider spred spridit šířit
stiga stiger steg stigit stoupat
stjäla stjäler stal stulit krást
stå står stod stått stát
säga säger sa, sade sagt říci
sälja säljer sålde sålt prodat
sätta sätter satte satt posadit
ta, taga tar, tager tog tagit vzít
tiga tiger teg tigit mlčet
vara är var varit být
veta vet visste vetat vědět
vika viker vek vikit ustoupit
vilja vill ville velat chtít
vinna vinner vann vunnit vyhrát
välja väljer valde valt zvolit
vänja vänjer vande vant zvyknout
växa växer växte vuxit růst
äta äter åt ätit jíst

Silná slovesa[editovat | editovat zdroj]

Silná slovesa se ve švédštině od slabých sloves liší způsobem tvoření minulého času, příčestí trpného a supina. U slabých sloves jsou pro tyto tvary typické koncovky obsahující souhlásky t nebo d (tzv. dentální sufixy). Silná slovesa v minulém čase nepřijímají žádnou koncovku. V příčestí trpném přijímají podle rodu a čísla koncovky -en, -et a -na a v supinu mají zvláštní koncovku -it.

Při tvoření těchto tvarů je typická změna kmenové samohlásky (např. sitta – satt – suttit), která se však neuplatňuje u všech silných sloves nebo se uplatní jen u některých tvarů (např. sjunga – sjöng – sjungit). Toto střídání samohlásek nelze nijak odvodit. Stejně jako u nepravidelných sloves je nutné naučit se jednotlivé tvary zpaměti.

Ve slovnících se obvykle uvádějí tvary infinitivu, minulého času a supina – podobně jako ve výše uvedené tabulce. Tvary příčestí trpného snadno odvodíme z tvaru supina náhradou koncovky, například:

Supinum Příčestí trpné
Spol. rod, j. č. Stř. rod, j. č. Množ. číslo / určitý tvar
skrivit skriven skrivet skrivna
suttit sutten suttet suttna

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]