Maďarština/Dativ

Z Wikiknih

Dativ je stejně jako v češtině pádem nepřímého předmětu. Odpovídá na otázku komu?, čemu? Má tedy stejný význam jako prostý 3. pád v češtině.

Tvoření[editovat | editovat zdroj]

  • Charakteristická je přípona -nak a -nek, jejíž variantu volíme v souladu se samohláskovou harmonií. Tyto přípony se připojují bez spojovací samohlásky k podstatných jménům, přídavným jménům, zájmenům a k číslovkám. Příklady:
ki = kdo —> kinek a leánya? = koho dcera?
mi = co —> minek? = čemu?, naco?
hosszú = dlouhý —> hosszúnak = dlouhému
valóság = skutečnost —> nem felel meg a valóságnak = neodpovídá skutečnosti
  • Pokud podstatné jméno končí na samohlasku a nebo e, dochází k dloužení samohlásky. Příklady:
születésének évfordulója = výročí jeho narození
bebeszéli magának = namlouvat si
Veszek ajándékot Zsuzsannának. = Kupuji Zuzaně dárek.
  • Datívni přípona -nak, -nek se připojuje vždy až na konec slova za všechny další přípony:
idegenek = cizí —> idegeneknek tilos a bemenet! = cizím vstup zakázán!
követelmények = požadavky —> megfelel a követelményeknek = vyhovět požadavkům

Další běžné vazby[editovat | editovat zdroj]

  • Dativem vyjadřujeme skutečnost, že někomu nebo něčemu něco patří. V češtině se k tomuto účelu buď užívá genitiv (2. pád), nebo přivlastňovací adjektivum (otcův, matčin). Příklady:
Zoltánnak a lakása = Zoltánův byt
a Holdnak udvara van = doslova Měsíc má dvůr (je to předpověď proměnlivého, větrného počasí)
Péternek van autója = Petr má auto
Podrobnější informace najdete v článku Přivlastňování.
  • Dativní příponu přijímá podmět ve větách, kde se používají slovesa s časovaným infinitivem:
Apámnak nem szabad dohányoznia. = Můj otec nesmí kouřit.
Nekem megvárnom kell. = Já musím počkat.
  • Přípona dativu -nak / -nek se v maďarštině používá pro popsání stavu anebo účelu. V češtině tomu odpovídá předložka za. Příklady:
tanoncnak megy = jít za učne
megválaszt elnöknek = zvolit za předsedu
igazat ad valakinek = dát komu za pravdu
  • Dativ se také používá, když říkáme, jak se někdo jmenuje:
Hogy hívnak? = Jak se jmenuješ? (doslova jak volají?)
Hogy hívják magát / önt / magukat / önöket ? = Jak se jmenujete? (vykání)
Pálnak hívnak. = Jmenuji se Pavel. (neurčité časování)
Péternek hívják. = On se jmenuje Petr. (určité časování)

Zájmena[editovat | editovat zdroj]

Zájmeno Význam Dativ
Ukazovací
ez tento, tato, toto ennek
az tamten, tamta, tamto annak
ezek tito, tyto, tato ezeknek
azok tamti, tamty, tamta azoknak
Osobní
én nekem
te ty neked
ő on, ona, ono neki
maga, ön Vy (jedn.) magának, önnek
mi my nekünk
ti vy nektek
ők oni, ony, ona nekik
maguk, önök Vy (množ.) maguknak, önöknek

Věty a formulace[editovat | editovat zdroj]

Ad neked virágokat. = Dává ti květiny.
Nekem fáj a fejem. = Bolí mě hlava. (v češtině 4. pád!)
Az autóvezető nekiment az ároknak. = Řidič najel na příkop.
Telefonálok Péternek. = Telefonuji Petrovi.
jól esik neki = těší ho
tisztelet a kivételnek = čest výjimkám
annak idején = tenkrát, kdysi
sokaknak nem tetszik = mnohým se to nelíbí