Základní teologické a filozofické pojmy scholastiky/Anděl

Z Wikiknih
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anděl[editovat | editovat zdroj]

 • Andělovo bytí není bytnost .
 • Bytí andělovo není jeho rozumění rozum↙ rozumové↙.
 • Bytí andělovo není jeho činnost.
 • Andělé byli stvořeni od Boha .
 • Andělé nebyli učiněni hlavně pro člověka.
 • Andělé byli stvořeni v milosti .
 • Andělé jsou částí téhož vesmíru s tělesným stvořením , ne však Bůh , jenž je nad celý vesmír.
 • Anděl je zcela rozumové přirozenosti, proto musí býti všechna jeho činnost podle rozumu . A přece někdy rozumová stvoření , což jsou andělé, liší se od rozumových , někdy však jsou obsažena pod rozumovými.
 • Anděl je nedělitelný v bytnosti , ne však podle síly, tj. podle předmětu a podle napětí a ochabnutí skutku.
 • Kterýkoliv anděl se liší druhem od jiného anděla.
 • Anděl je jednoduše vznešenější než člověk, avšak případkově (akcidentálně) je tomu naopak.
 • Andělé nemají těla přirozeně se sebou spojená.
 • Andělé mohou přijmouti těla.
 • Anděl nepotřebuje přijatého těla pro sebe, nýbrž pro nás.
 • Přijaté tělo se nespojuje s andělem jako s tvarem, nýbrž jako s pohybujícím znázorněným.
 • Od andělů přijatá těla nemají přirozených sil, jež ukazují, ani životních činností, nýbrž společné též neživým.
 • Andělé spravují a řídí všechno tělesné stvoření .
 • Bůh neučinil tělesa prostřednictvím andělů.
 • Anděl není na místě, leč dotekem síly.
 • Anděl je na místě vytčeně, ne však okrouženě.
 • Anděl není zároveň na více místech.
 • Andělova činnost jest vyměřena na jedno místo vzhledem k činěnému a činiteli, ne však Bůh , neboť jeho činnost jest určena pouze prvým způsobem.
 • Andělův pohyb není ve mžiku nýbrž v čase.
 • Rychlost andělova pohybu není podle velikosti jeho síly, nýbrž podle jeho vůle.
 • Andělé jsou neměnní a neporušení.
 • Andělé jsou proměnní trojmo, totiž:
co do volby cíle,
přiložení síly k různým
a uvedením v nic.
 • Všechna tělesa poslouchají andělů na pokyn pohybem místním, ne však tvarovým.
 • Anděl může měniti všechny vnitřní a vnější smysly člověka.
 • Anděl nemůže vtisknouti do představivosti nějaký tvar, leč prostřednictvím smyslu vnějšího.
 • Anděl může měniti vůli člověka pouze přimlouváním nebo rozněcováním vášní.
 • Vyšší anděl pohybuje vůlí nižšího anděla poněkud jakožto předmět, přimlouváním; ne však z nutnosti, ani se strany mohutnosti.
 • Andělé mohou dvojmo působiti na naše duše , totiž:
posilováním rozumu ,
a osvěcováním představ.
 • Dobří andělé mohou vtisknouti na náš rozum , ne však zlí.
 • Zlí andělé vtiskují v představy připojováním k nim svého světla.
 • Dobré myšlenky se přidělují vyššímu původu, totiž Bohu, ačkoliv jsou obstarány službou andělů.
 • Andělův čas je jiného rázu než čas jiných.
 • Andělovo blažené patření je měřeno dověkostí .
 • Počet andělů představuje všechen počet tělesných.
 • Dobří andělé jsou ve větším počtu než zlí.
 • U andělů jsou tři hierarchie podle trojího stupně jejich poznání.
 • V každé hierarchii jsou tři řády.
 • V každém řádě je mnoho andělů.
 • Andělských řádů je pouze devět.
 • Stupně v andělských řádech jsou dobře uspořádány.
 • Celý obsah řádu v andělech je z blízkosti Bohu.
 • Proto bližší Bohu jsou vyššího stupně a jasnějšího vědění , ne však v lidech.
 • Všechny řády první hierarchie se připodobňují k osobním královým služebníkům, totiž komorníkům, rádcům a přísedícím. Druhé však úředníkům království povšechně, totiž radním, předákům vojska. Třetí však určeným k jistým částem království, totiž místodržitelé, hejtmani apod.
 • Do první hierarchie patří pozorování cíle. Do druhé všeobecné uspořádání výkonů. Do třetí pak provádění díla.
 • Všichni lidé a všechny řády andělů jsou jedna hierarchie .
 • Lidé budou bráni do všech andělských řádů.
 • Vlastnosti a úřady řádů andělských a církevních se berou z jejich jmen.
 • Andělské řády budou vždy trvat.
 • Řád v andělech není nikdy Bohem pomíjen,ačkoliv nižší vždy jsou hýbána vyššími a ne opačně.
 • Poznání vyšších andělů je dokonalejší než poznání nižších.
 • Vyšší anděl může skrze jednu podobu více rozuměti než nižší.
 • Vyšší andělé, nazírajíce pronikavěji na božskou moudrost, poznávají ve vidění Boha více tajemství a vyšší, jež zjevují nižším, osvětlujíce je.
 • Vyšší anděl osvětluje nižšího.
 • Dobří andělé mají představenství nad zlými anděly.
 • Dobří andělé nižší podle přirozenosti mají představenství nad zlými anděly, vyššími podle přirozenosti.
 • Vyšší zlí andělé mají představenství nad nižšími zlými anděly.
 • Rozum andělů je v možnosti bytností a případkové vzhledem ke zjevovaným, avšak vzhledem k přirozeně poznaným je pouze v případkové (akcidentální) možnosti.
 • V rozumu blaženého anděla nemůže býti nesprávnost.
 • Andělův rozum je naplněn vrozenými podobami všech věcí, jež mohou přirozeně poznati, ne však rozum náš.
 • Anděl nezná některé nadpřirozené věci, ne však něco jimi přirozeně poznatelné, avšak náš rozum je neznalý obojím způsobem.
 • Poznání andělovo je dvojí, totiž ranní a večerní.
 • Anděl poznává dvojmo, totiž skrze podoby a skrze Slovo .
 • Anděl nikdy nepoznává věci ve vlastní přirozenosti, leč skrze jejich podoby.
 • Anděl poznává skrze vrozené podoby, ne však skrze získané z věcí jako člověk.
 • Andělé nebéřou poznání od smyslových věcí.
 • Anděl nerozumí skládáním a oddělováním jako člověk.
 • Andělovo poznání není postupováním, nýbrž pouze naše. A přece mohou andělé sylogisovati (usuzovati). A v podstatách oddělných od hmoty, může býti věc poznatelná poznána nejjistějším důkazem, protože ona není poddána přeměně.
 • Dobří a zlí andělé nemohou odložiti úsudek, který jednou měli.
 • Časová vzdálenost překáží poznání andělů.
 • Místní vzdálenost nepřekáží poznání andělů.
 • Andělé poznávají ve Slově tajemství milosti , ne všechna, ani ne všechna stejně, nýbrž pokud jim Bůh chce zjeviti, ne však přirozeným poznáním.
 • Všichni andělé od počátku své blaženosti předvídali tajemství vtělení co do podstaty, ne však co do všech okolností.
 • Bůh neučinil ničeho v přirozenosti věcí, co nevtiskl andělské mysli.
 • Každý dobrý nebo zlý anděl poznává dokonale a přirozeně podoby a cokoliv jest v našem rozumu , kromě užití podob, což jest skutečné přemýšlení, závislé na vůli.
 • Každý anděl poznává skrze jednu podobu všechna ojedinělá jednoho druhu, jaký je vlastní pojem jednotlivých, podle vlastních náhledů na ně.
 • V andělích nemohl býti omyl volby v jednotlivosti, ne však z neznalosti, nýbrž z neuvážení.
 • Zjevení, učiněná démonům skrze svaté anděly se strany démonů, nejsou osvěcování, ježto jich nezařizují k Bohu.
 • Lidé jsou osvěcováni od andělů.
 • Lidé jsou osvěcováni od andělů ne pouze o věřených, nýbrž i o skutcích.
 • Očišťování u andělů není od viny ,ani od nečistoty, nýbrž od směsi různosti.
 • Anděl mluví s andělem tak, že vlastní pojem zařizuje ke zjevení jemu svého chtěného.
 • Vyšší andělé mohou mluviti s nižšími a opačně.
 • Každé zjevení andělů ve Starém zákoně bylo zařízeno je zjevení Božího Syna v těle.
 • Každé zjevení dobrého anděla se děje ze zvláštního Božího ustanovení.
 • Každé andělské zjevení je na počátku s uleknutím; ale dobrý posléze těší,ne však zlý.
 • Zjevení mrtvých se někdy dějí skrze činnosti andělů nebo démonů i bez vědomí zemřelých.
 • Žádost se nedělí v andělích na mnoho možností, proto zcela se kloní k tomu, k čemu spěje, aniž se nekloní k opačnému.
 • Andělé mohli zhřešit hřešiti↙ hřích↙.
 • Anděl nemohl zhřešit v prvním okamžiku.
 • Z každého řádu někteří zhřešili.
 • Nejvyšší všech andělských řádů zhřešil.
 • První anděl byl jiným příležitostí k hříchu .
 • Hřích prvního anděla byla pýcha .
 • Andělův hřích jest nezhojitelný šesterým důvodem, totiž:
za prvé, že anděl nehybně lne ke zlu, po němž hřešením zatoužil,
za druhé, že přirozenost andělů se nerozšiřuje z jednoho,
za třetí, že požádal moc a nepřemýšlel o odpuštění a že zhřešil nikým nesváděn,
za čtvrté, že zhřešil vlastním rozhodnutím,
za páté, že nezhřešil v jednom prvním rodiči jako člověk,
za šesté, že zhřešil na konci cesty, ne však člověk.
 • Anděl není přisluhovatel nějaké svátosti ani nějaké svátostné věci.
 • Anděl nemůže svátostně ani duchovně přijímati Eucharistii , nýbrž Krista .
 • Kristus jakožto Bůh a jakožto člověk jest hlavou andělů.
 • Anděl byl rychleji posílen v milosti než člověk.
 • Milost a sláva byly andělům dány podle rozsahu jejich přirozenost|přirozenosti]] .
 • Andělé měli víru , naději a lásku před svým utvrzením.
 • Všichni andělé v prvním okamžiku, v němž byli stvořeni v milosti , zasluhovali ; avšak někteří z nich ihned postavili překážku své blaženosti , usmrcujíce předchozí zásluhu . A tehdy byli vyňati z blaženosti, kterou zasloužili.
 • Blažení andělé nemohou prospívati v blaženosti.
 • Pouze andělé první hierarchie obstupují Boha.
 • Panstva nejsou posílána ani neobstupují Boha, přece však přisluhují rozkazujíce, ne však vykonávajíce.
 • Poslání andělů, jako i božských Osob , totiž neviditelné i viditelné, jest dvojí, totiž vnitřní, to jest k účinku rozumovému, totiž k osvícení, a vnější, tj k účinku tělesnému. Prvním způsobem náleží všem andělům, ne však druhým způsobem.
 • Býti poslánu náleží andělům, pokud jsou znova připojeni k nějaké službě.
 • Andělé nejsou posíláni k nějaké službě, leč nižší, podle Diviše, ne však vyšší.
 • Pouze pěti nižším řádům náleží býti posílánu k službě.
 • Stráž andělů jest jakési provádění Boží prozřetelnosti k lidem.
 • Andělé jsou určováni na stráž lidem.
 • Pouze andělé nejnižšího řádu jsou strážci jednotlivých lidí.
 • Andělé střeží jednotlivé lidi, Archandělé země, Vládci celou lidskou přirozenost, Síly tělesa, Moci jsou nad démony, avšak Panstva mají stráž nad dobrými duchy .
 • Jednotlivým druhům porušitelných věcí jsou určováni jednotliví andělé, stejně jednotlivým jedincům neporušitelných , totiž lidem.
 • Každý člověk má pouze jednoho anděla strážného.
 • Jednotlivým lidem, jako jsou jednotlivé osoby, jsou dáni jednotliví andělé, avšak jakožto části sboru mají jednoho společně.
 • Představený je chráněn andělem jakožto jednotlivá osoba, avšak jakožto představený jest osvěcován od archanděla nebo od vládce.
 • Stráž andělů je zařízena hlavně k osvěcování, druhotně k držení démonů a jiných takových.
 • Anděl neopouští člověka, jejž střeží,až do smrti.
 • Označení a výklad jmen andělských řádů:
cherubové
serafové
trůny
knížata
síly
panstva
mocnosti
archandělé
andělé
 • Jméno každého řádu účast na některé dokonalosti, která je v Bohu, jako jméno Síly, znamená podíl božské síly.
 • Andělům náleží modlit se.