Přeskočit na obsah

LaTeX/Základy

Z Wikiknih

Tato kapitola se zabývá úplnými základy LaTeXu, ale předpokládá, že je již na počítači nainstalovaný (vizte případně kapitolu Instalace).

Syntaxe LaTeXu[editovat | editovat zdroj]

Dokumenty v LaTeXu mají jednak podobu, v které jsou vytvářeny jejich autorem, totiž prostý text prokládaný příkazy, jednak výslednou podobu pro tisk nebo čtení, do které je LaTeX převede – dříve se jednalo nejčastěji o formát DVI, v modernější době se nejčastěji jedná o formát PDF. V tomto je LaTeX podobný řadě jiných značkovacích jazyků, například HTML nebo Asciidocu.

Vytváření vstupní podoby je možné v jakémkoliv textovém editoru, ovšem přirozeně se pro něj hodí zejména ty textové editory, které počítají s psaním strukturovaného textu, například editory programátorské, neboť doplňování souvislého textu o příkazy má určité analogie s vytvářením zdrojového kódu. Je například užitečné, pokud má editor podporu zvýrazňování syntaxe.

Speciální znaky[editovat | editovat zdroj]

Speciální, respektive rezervované znaky, mají ve většině kontextů v LaTeXu speciální význam a jejich přímé použití je tedy vyloučeno. Jedná se o znaky:

 # $ % ^ & _ { } ~ \

Většinu těchto znaků je potřeba uvodit únikovým znakem, kterým je pro tento účel v LaTeXu znak zpětného lomítka, u jiných je jejich zadání ještě o něco složitější. Pokud má být tedy součástí textu nějaký z těchto znaků, vypadá jejich zápis ve zdrojovém kódu následovně:

\# \$ \% \^{} \& \_ \{ \} \~{} \textbackslash{}

V řadě kontextů mají speciální význam rovněž hranaté závorky [ ], které slouží u některých příkazů pro zadávání volitelných parametrů. Budou-li pak hranaté závorky navazovat přímo na příkaz, tedy bude-li zdrojový kód vypadat

\prikaz[text]

bude text interpretován jako parametr příkazu prikaz. Pokud tomu tak nemá být, je zapotřebí v dané posloupnosti oddělit prikaz a hranatou závorku složenými závorkami:

\prikaz {} [text]

Jak je naznačeno v seznamu výše, pro zadání zpětného lomítka nestačí jej zdvojit, protože zdvojené zpětné lomítko se používá pro zlom řádky. V textovém režimu je potřeba použít příkaz \textbackslash{}, v matematickém příkaz \backslash.

Podobně samotné příkazy \~ a \^ slouží k tomu, aby přidaly vlnovku a stříšku nad následující písmeno, například \~n vytvoří ñ. Proto za nimi musí následovat dvojice složených závorek. Jinou variantou jejich zápisu jsou příkazy \textasciitilde a \testasciicircum.

Soubory[editovat | editovat zdroj]

Je dobré respektovat zavedené koncovky souborů, jak je LaTeX i jeho pomocné nástroje běžně používají a v mnoha případech i vynucují. Samotné zdrojové soubory LaTeXu by měly mít koncovku .tex a z důvodu kompatibility je vhodnější být s jejich jménem konzervativnější: vyhnout se mezerám, znakům s diakritikou, interpunkčním znamenénkům i podtržítku, nejlépe tedy zůstat u písmenek a-z, číslic 0-9 a spojovníku. Zůstat u malých písmen je lepší z toho důvodu, že to zvyšuje přenositelnost mezi systémy, které rozlišují mezi velikostí souborů u písmen, a těmi, které mezi nimi nerozlišují.

Koncovky souborů[editovat | editovat zdroj]

Kromě zdrojového a cílového souboru používá LaTeX i řadu souborů pomocných, ve kterých si například ukládá informace pro vytváření rejstříku, obsahu a seznamu literatury.

Běžné pomocné soubory LaTeXu
.aux Soubor uchovávající informace mezi jednotlivými běhy LaTeXu. Jsou v něm mimo jiné uchovávány informace pro tvorbu křížových odkazů.
.bbl Bibliografický soubor, který je výstupem programu BiBTeX a vstupem LaTeXu.
.bib Bibliografický soubor, který je vstupem BiBTeXu.
.blg Log BiBTeXu.
.bst Stylové soubory BiBTeXu.
.cls Soubor definující třídu dokumentu (k použití příkazem \documentclass).
.dtx Hlavní stylový soubor.
.ins Instalační soubor pro patřičný soubor .dtx.
.fd Popis fontu.
.dvi Device Indepent File (článek na Wikipedii), tedy soubor nezávislý na zařízení. Základní výstupní formát LaTeXu. Lze prohlížet prohlížeči DVI.
.pdf Portable Ddocument Format. Výstupní formát programu pdflatex. Široce podporován množstvím prohlížečů.
.log Záznam s informace o průběhu překladu LaTeXem.
.toc Seznam nadpisů všech úrovní užívaný při následujícím překladu k vytvoření obsahu.
.lof Seznam ilustrací používaný při následujícím překladu k vytvoření seznamu ilustrací.
.lot Seznam tabulek používaný při následujícím překladu k vytvoření seznamu tabulek.
.idx Pomocný soubor pro vytvoření rejstříku programem makeindex
.ind Zpracovaný rejstřík pro zahrnutí pří příštím průchodu.
.ilg Záznam s informacemi o průběhu zpracování rejstříku.
.sty Balíček maker k zahrnutí příkazem \usepackage
.tex Vstupní soubor pro LaTeX (nebo pro jinou variantu TeXu).
.out Soubor balíčku hyperref (popsán v kapitole o hypertextových odkazech).