Přeskočit na obsah

Geometrie/Viditelnost

Z Wikiknih

Rastrové algoritmy viditelnosti[editovat | editovat zdroj]

Cílem článku je podat informační povídání o nejpoužívanějších algoritmech pro řešení viditelnosti objektů při jejich rasterizaci.

Článek pojednává o postupech nazývaných "Z-Buffer" a "Malířův Algoritmus"

Ukázky algoritmů jsou napsány v jazyce C#

Popis[editovat | editovat zdroj]

Z-buffer[editovat | editovat zdroj]

Základem metody je použití paměti hloubky (z-buffer) která tvoří dvojrozměrné pole , jehož rozměry jsou totožné s rozměry zobrazovacího okna.Každá položka paměti obsahuje z-hodnotu toho bodu který leží nejblíže pozorovateli a jehož průmět leží v odpovídajícím pixelu v rastru

Algoritmus[editovat | editovat zdroj]
 1. Vyplň obrazovou paměť barvou pozadí
 2. Vyplň paměť hloubky hodnotou (-)
 3. Každou plochu rozlož na pixely a pro každý její pixel stanov hloubku
 4. Má-li větší hodnotu než položka v z-bufferu pak
  1. obarvi pixel v obrazové paměti barvou této plochy
  2. u položky v z-bufferu aktualizuj hodnotu
Výhody[editovat | editovat zdroj]
 • Vysoká rychlost
 • Snadná implementace
 • Správné řešení najde v každém případě
 • hardwarová implementace
Nevýhody[editovat | editovat zdroj]
 • Nároky na paměť jež algoritmus klade

Zbmin.svg
Princip fungování algoritmu Z-BUFFER

Malířův Algoritmus[editovat | editovat zdroj]

Založeno na myšlence vykreslování všech ploch postupně odzadu dopředu, přes objekty v pozadí se kreslí objekty v popředí. Inspirováno představou práce malíře, který na podkladovou barevnou vrstvu nanáší další vrstvy. Nejprve nalezneme pro každou plochu její nejmenší souřadnici a podle této souřadnice plochy iniciálně uspořádáme. První plocha v seznamu je označena jako aktivní a je podrobena několika testům, zda nepřekrývá ostatní plochy. Pokud lze po nich rozhodnout, že aktivní plocha leží za všemi ostatními, je vykreslena a vyřazena ze seznamu. V opačném případě dojde v seznamu k výměně aktivní plochy s plochou, u které dopadly všechny testy pozitivně.

Nejpoužívanější testy překrývání[editovat | editovat zdroj]
 1. , kde je největší souřadnice aktivní plochy a je nejmenší souřadnice testované plochy .
 2. Průmět aktivní plochy do roviny nepřekrývá průmět testované plochy do roviny .
 3. Všechny vrcholy aktivní plochy leží v poloprostoru, určeném testovanou plochou a odvráceném od pozorovatele.
 4. Všechny vrcholy testované plochy leží v poloprostoru určeném aktivní plochou a přivráceném k pozorovateli.

Mnoho implementací malířova algoritmu se však omezuje na provádění jen těch nejjednodušších testů (např. 1 a 2). To přispívá k zrychlení činnosti algoritmu.

Upozornění[editovat | editovat zdroj]

Malířův algoritmus není vhodný pro všechny případy,některé pozice (protínání) zobrazovaných objektů mohou vést k špatnému zobrazení. Pokud se objekty navzájem překrývají může to vést až k zacyklení algoritmu.


Ukázka konfliktní pozice při níž může dojít u malířova algoritmu ke špatnému zobrazení


Ukázka situace která může vést k zacyklení malířova algoritmu

Na tyto situace se můžeme pokusit reagovat rozdělením ploch na menší části,tímto ale klesá efektivita algoritmu.

Algoritmizace[editovat | editovat zdroj]

Popis vlastního algoritmu. Veškeré objekty, metody a pochody musí být do detailu popsány.

Aspekty naši implementace[editovat | editovat zdroj]

Malířův algoritmus[editovat | editovat zdroj]

V naši implementaci není ošetřen případ kdy dochází k protnutí dvou ploch ,ani případ vzájemného zacyklení ploch

ZBuffer algoritmus[editovat | editovat zdroj]

Algoritmus by si měl poradit se všemi vzájemnými polohami ploch nicméně se může dopouštět chybného zobrazování v případech, kdy jsou zobrazované plochy dosti blízko sebe. Toto je způsobeno numerickou chybou jež vzniká při zaokrouhlování výpočtu vzdálenosti vykreslovaných bodů od pozorovatele.

Kód v jazyce C#[editovat | editovat zdroj]

Příklad řešení v jazyce C#.

Z-Buffer[editovat | editovat zdroj]

Řešení algoritmu Z-Buffer se skrývá v třídě ZBuffering. Nejprve se inicializuje pole představující jednotlivé vykreslované body na implicitní hodnotu

public void InicilizujPole()
{
	// inicializuji pole a vyplni jej pocatecni hodnotou
	barva = new Color[sirka, vyska];
	hloubka = new float[sirka, vyska];
	Color c = new Color();
	c = Color.White;//Color.WhiteSmoke;
	for(int indX = 0; indX < barva.GetLength(0); indX++)
	{
		for(int indY = 0; indY < barva.GetLength(1); indY++)
		{
			barva[indX,indY] = c;
			hloubka[indX,indY] = maxReal;
		}
	}
}

Poté tyto inicializované barvy přebarvím barvami bodů jež mají nejmenší vzdálenost od pozorovatele

public void Vypocitej(Model model)
{
	float dzx, dzy, zxx;
	PointF horniBod, dolniBod;
	Point horniBodP, dolniBodP;
	float[] normV;
	Color c = new Color();
	Bod3D[] polynom;
	// pro kazdou stenu testuji pixel a nastavuji jeho barvu a hloubku
	for(int stena = 1; stena <= model.steny.Count; stena++)
	{
		// mixuji barvu
		c = Color.FromArgb((100+stena*10)%255, (50+stena*33)%255,stena*50)%255);
		polynom = this.DejPolynomSteny(stena, model);
		normV = ZjistiNormalVektor((Bod3D)polynom.GetValue(0), (Bod3D) polynom.GetValue(1),(Bod3D)polynom.GetValue(2));
		dzx = - (normV[0]/normV[2]);
		dzy = - (normV[1]/normV[2]); //pro bod [x + 1,y ]
		// zjistim si rohy testovane plochy
		horniBod = new PointF(polynom[0].x, polynom[0].y);
		dolniBod = new PointF(polynom[0].x, polynom[0].y);
		for(int i = 1; i < polynom.Length; i++)
		{
			if(polynom[i].x < horniBod.X)
			{
				horniBod.X = (polynom[i]).x;
			}
			if(polynom[i].y > horniBod.Y)
			{
				horniBod.Y = polynom[i].y;
			}
			if(polynom[i].x > dolniBod.X)
			{
				dolniBod.X = polynom[i].x;
			}
			if(polynom[i].y < dolniBod.Y)
			{
				dolniBod.Y = polynom[i].y;
			}
		}
		//zacinam projizdet zjistenou miniplosku
		// vypocitam hloubku (zi) pro bod [indX,indY]
		// a to pomoci bodu A = [x, y, z] a norm. vektoru
		horniBodP = this.PrevedBodNaPixel(horniBod.X, horniBod.Y);
		dolniBodP = this.PrevedBodNaPixel(dolniBod.X, dolniBod.Y);
		Point[] points;
		PointF[] pointsF;
		for(int y = horniBodP.Y; y >= dolniBodP.Y; y--)
		{
			pointsF = this.DejPrunikyVBodech(model, stena, PrevedPixelNaBod(0, y).Y);
			points = this.PrevedBodyNaPixely(pointsF);
			for(int p = 0; p < points.Length -1; p+=2)
			{
				for(int x = points[p].X; x <= points[p+1].X; x++)
				{
					zxx = VypocitejZ2(polynom[0], normV, this.PrevedPixelNaBod(x, 0).X, pointsF[p].Y);
					if(zxx < hloubka[x,y])
					{
						hloubka[x,y] = zxx;
						barva[x,y] = c;
					}
				}
			}
		}
	}
}
Malířův Algoritmus[editovat | editovat zdroj]

Algoritmus k setřídění stěn používaný malířovým algoritmem

 public void SetridSteny(Model model)
 {
 int looping, internal_looping;
 float aktualni_stena_zmin, porovnavana_stena_zmin;
 int pocet_setridenych_sten, index_porovnavane_steny;
 bool vysledek_testu, stena_vlozena, zamena_poradi;
 Stena aktualni_stena, porovnavana_stena;
 ArrayList looping_check;
 looping_check=new ArrayList();
 // setrideni sten podle jejich minimalni Z souradnice
 setridene_steny.Add(model.steny[1]);
 pocet_setridenych_sten=1;
 index_porovnavane_steny=2;
 if (model.steny.Count > 1)
 {
  // vkladani dalsich sten dle jejich Z-min
  for (looping=0; looping < model.steny.Count; looping++)
  {
  // resetovani looping checku (nastaveni na 0)
  looping_check.Add((int)0);
  // pro kazdou stenu najdi jeji Z-min
  aktualni_stena=((Stena)model.steny[index_porovnavane_steny]);
  aktualni_stena_zmin=MinimalniZSouradnice(model,aktualni_stena);
  // vlozeni/pridani na konec
  stena_vlozena=false;
  for (internal_looping=0; internal_looping < pocet_setridenych_sten; internal_looping++)
  {
   // zjisti Z-min dane zarazene steny	
   porovnavana_stena=((Stena)setridene_steny[internal_looping]);
   porovnavana_stena_zmin=MinimalniZSouradnice(model,porovnavana_stena);
   if (aktualni_stena_zmin < porovnavana_stena_zmin)
   {
   // vlozeni do seznamu
   stena_vlozena=true;
   setridene_steny.Insert(internal_looping,model.steny[index_porovnavane_steny]);
   }
  }
  if (!(stena_vlozena))
  {
   // pridani na konec
   setridene_steny.Add(model.steny[index_porovnavane_steny]);
  }
  pocet_setridenych_sten++;
  index_porovnavane_steny++;
  if (index_porovnavane_steny > model.steny.Count) break;
  }
 }
 // nyni jsou steny v "setridene_steny" srovnany dle jejich rostouci z-min
 if (pocet_setridenych_sten > 1)
 {
  for (looping=0; looping+1 < pocet_setridenych_sten; looping++)
  {
  zamena_poradi=false;
  aktualni_stena=((Stena)setridene_steny[looping]);
  porovnavana_stena=((Stena)setridene_steny[looping+1]);
  //porovnavaci testy na pripadnou zmenu poradi sten
  // nejprve porovname Z souradnice
  vysledek_testu=PorovnaniZSouradnic(model,aktualni_stena,porovnavana_stena);
  if (!(vysledek_testu))
  {
   // porovnavame X a Y souradnice -- TEST [A]
   vysledek_testu=PorovnaniXSouradnic(model,aktualni_stena,porovnavana_stena);
  if (!(vysledek_testu))
  {
   vysledek_testu=PorovnaniYSouradnic(model,aktualni_stena,porovnavana_stena);
   if (!(vysledek_testu))
   {
   // vsechny vrcholy jedne steny lezi POD stenou druhe -- TEST [B]
   vysledek_testu=PorovnaniStena1PodStenou2(model,aktualni_stena,porovnavana_stena);
   if (!(vysledek_testu))
   {
    // vsechny vrcholy druhe steny lezi NAD stenou prvni -- TEST [C]
    vysledek_testu=PorovnaniStena2NadStenou1(model,aktualni_stena,porovnavana_stena);
    if (!(vysledek_testu))
    {
    // TEST [D] - prumet
    zamena_poradi=true;
    } 
   }
   }					
  }
  }
 if (zamena_poradi)
 {
  /*	porovnani looping_check - porovnavana stena nemuze byt
  posunovana vpred (pred aktualni), pokud byla jiz nekdy posunovana dozadu
  */
  if (((int)looping_check[looping+1]) == 1) zamena_poradi=false;
  if (zamena_poradi)
  {
  setridene_steny[looping]=porovnavana_stena;
  setridene_steny[looping+1]=aktualni_stena;
  looping=((int)looping_check[looping]);
  looping_check[looping]=looping_check[looping+1];
  looping_check[looping+1]=looping;
  looping=-1;
  }
 }
 }

Autoři[editovat | editovat zdroj]

Tento text vypracovali studenti Univerzity Palackého v Olomouci katedry Matematické informatiky jako součást zápočtového úkolu do předmětu Počítačová geometrie.