Standardy v hypnoterapii

Z Wikiknih

Hypnoterapie zahrnuje komunikaci zaměřenou na směrování myšlenek a představivosti člověka způsobem, který pomáhá vyvolat psychologické a fyziologické změny ve vnímání, pocitech, myšlenkách a chování.

V typickém hypnoterapeutickém sezení budou hypnoterapeut a klient diskutovat o zamýšlených změnách a terapeutických cílech. Hypnoterapeut se zeptá na anamnézu, současný zdravotní stav a životní styl, aby se rozhodl pro nejlepší individuální postup.

Hypnoterapie může být užitečná pro ty, kteří hledají úlevu od řady problémů, a používá se k identifikaci a práci na dosažení požadovaného cíle. Často pomáhá zbavit se stresu a úzkosti, při nedostatku spánku, řešit noční pomočování či postoje k vlastní váze. Pomáhá klientům také dosáhnout změny chování, aby mohli přestat kouřit. Může také pomoci při obavách a fobiích, menších kožních onemocněních, které se zhoršují vlivem stresu a nedostatku sebedůvěry. Může také přispět ke zvýšení sportovního výkonu a překonat strach z veřejného projevu. Hypnoterapie může lidem pomoci zvládnout vnímanou bolest nebo se s ní vyrovnat.

Hypnoterapie byla také použita u dospělých a dětí, aby pomohla zvládnout bolest spojenou s podrážděným střevem, o čemž existují důkazy.

Obsah těchto standardů poskytuje minimální standard pro bezpečnou a kompetentní hypnoterapeutickou praxi.

Tyto standardy zajišťují, aby jednotlivci v okamžiku úspěšného dokončení kurzu mohli vykonávat bezpečnou a kompetentní praxi hypnoterapie.

Dosažené vzdělání a kompetence[editovat | editovat zdroj]

Prozkoumat a stanovit potřeby klienta pro komplementární zdravotní péči[editovat | editovat zdroj]

Všechny formy komplementární zdravotní péče zahrnují prozkoumání, stanovení potřeb a očekávání klienta.

K tomu dochází na začátku a také během poskytování komplementární zdravotní péče.

To umožňuje poskytovateli zvážit, zda je pro klienta vhodná služba, typ služby a její požadované změny.

Je třeba zajistit, aby výše zmíněný postup obsahoval aktuální informace a zásady.

Vypracovat a dohodnout se s klienty na plánech komplementární zdravotní péče[editovat | editovat zdroj]

Je důležité, aby plánování komplementární zdravotní péče probíhalo prostřednictvím diskuze a dohody s klientem a příslušnými dalšími osobami (např. pečovateli).

Tento standard je o vývoji a dohodnutí plánů, které odpovídají potřebám klienta. Tyto plány se mohou v průběhu poskytované služby měnit.

Je třeba zajistit, aby výše zmíněný postup obsahoval aktuální informace a zásady.

Poskytování hypnoterapie klientům[editovat | editovat zdroj]

Tento standard upravuje poskytování hypnoterapie jednotlivcům. Stanovuje také pravidla pro podporu klienta během intervence a hodnocení její účinnosti.

Znalosti a porozumění[editovat | editovat zdroj]

Studenti budou muset vědět a pochopit:

 1. principy různých přístupů a jejich aplikaci včetně on-line terapie,
 2. vazby mezi hodnocením případů a vybranými přístupy,
 3. vztah hypnoterapeut/klient,
 4. vztah se všemi ostatními zdravotnickými pracovníky,
 5. důležitost budování a udržování vztahu s klientem,
 6. důležitost přezkoumání, reflexe a hodnocení při plánování terapie,
 7. současnou metodologii, teoretickou oporu a etické kodexy,
 8. metodologie používané při intervencích mohou zahrnovat:
  • použití formální a neformální hypnotické indukce,
  • použití různých úrovní vědomí,
  • použití přímých a nepřímých přístupů,
  • použití přímých a nepřímých sugescí,
  • přizpůsobení různých přístupů různým klientům, např. autoritativní a permisivní,
  • pochopení vztahů mezi různými metodologiemi,
 9. možné kontraindikace konkrétních problémů – v případě pochybností hypnoterapeuta je třeba kontaktovat praktického lékaře klienta (s jeho povolením), nebo jiného příslušného zdravotnického pracovníka (například psychiatra),
 10. význam pozorování klientů v průběhu terapeutického procesu,
 11. rozmanitost obsahu, struktury a přístupu různých metodologií, jejich výhody a omezení,
 12. postupy vyhodnocování informací v průběhu vybraných intervencí a jejich využití k budoucí praxi,
 13. principy vybraných technik, tj. přizpůsobení intervence potřebám klienta,
 14. význam kritického přístupu k výběru metodologie,
 15. faktory, které je třeba zvážit při výběru metodologie přizpůsobené individuálním potřebám,
 16. důležitost uvědomování si působení, reakcí, transference, abreakce a interakcí klienta,
 17. možné překážky úspěšné terapie,
 18. jak bezpečně vrátit klienta do bdělého stavu na konci sezení,
 19. jak s klientem vyjednat ukončení terapie,
 20. význam kompetence v práci hypnoterapeuta, pochopení vlastních omezení a je-li to vhodné, odkazování na jiného hypnoterapeuta nebo zdravotnického pracovníka,
 21. potřeba udržovat povědomí o ochraně dětí a zranitelných dospělých,
 22. důležitost zachování důvěrnosti a mít povědomí o tom, kdy je vyžadováno její porušení,
 23. pochopit rizika a omezení on-line terapie.

Výkonnostní kritéria[editovat | editovat zdroj]

Studenti musí být schopni:

 1. vysvětlit a objasnit použití hypnózy pro klienta, včetně on-line terapie,
 2. identifikovat a vybrat metodologie, které jsou vhodné pro klienta a které jsou v souladu s celkově plánovanou intervencí,
 3. vysvětlit klientovi důvody pro volbu metodologie v každé fázi terapie, pokud o to klient požádá,
 4. vysvětlit klientovi volbu a možné nejrelevantnější odpovědi vhodným způsobem, úrovní a tempem, aby vyhovovaly klientovu porozumění,
 5. vysvětlit jednotlivcům jejich roli při spolupráci a účasti na terapii,
 6. získat příslušný souhlas pro hypnoterapii,
 7. vysvětlit roli, kterou musí klient převzít, aby hypnoterapie byla úspěšná,
 8. povzbudit klienta a vysvětlit, jak:
  • sledovat jeho reakci na terapii a jakákoliv osobní cvičení,
  • zaznamenat jakékoliv změny v jeho zdraví a celkové pohodě,
  • kontaktovat hypnoterapeuta, pokud má nějaké obavy nebo dotazy týkající se terapie,
 9. poskytnout jasné a přesné rady ohledně jakékoli relevantní následné péče v rámci odborných znalostí terapeuta,
 10. podporovat klienta při tvorbě informovaných rozhodnutí,
 11. aplikovat vhodné intervence, které vyhovují potřebám klienta,
 12. vyhodnotit spolu s klientem výsledky a účinnost dosud poskytované hypnoterapie a informovat ho o budoucích plánech a činnostech,
 13. pečlivě zaznamenávat informace a uvažovat o důvodech hypnoterapeutického programu.

Celkový poměr teorie a praxe[editovat | editovat zdroj]

Hypnoterapie má velmi rozmanitou škálu teorií a modalit, z nichž některé jsou více teoreticky orientované (např. hypno-psychoanalytická), jiné jsou spíše praktičtější (např. hypno-behaviorální). Celkový poměr teorie a praxe se proto pohybuje mezi 65–80 % teorií a 20–35 % praxí.

Hodiny studia[editovat | editovat zdroj]

 1. Celkový kvalifikační čas Je vyžadováno minimálně 450 hodin včetně 165 hodin přímého studia. Jedná se o počet teoretických hodin, který představuje odhad celkového množství času, jenž lze očekávat, aby student mohl dosáhnout a prokázal potřebnou úroveň pro udělení kvalifikace. Celkový kvalifikační čas se skládá z následujících dvou prvků:
  • počet hodin řízeného učení,
  • odhad počtu hodin, které student pravděpodobně stráví přípravou, studiem nebo jakoukoliv jinou formou účasti na vzdělávání nebo odborné přípravě, včetně sebehodnocení podle předem daných pokynů – na rozdíl od řízeného učení se nejedná o okamžité vedení nebo dohled lektorem, školitelem nebo jiným příslušným poskytovatelem vzdělávání nebo školení.
 2. Řízené učení Minimálně 120 hodin. Jde o činnost studenta spočívající v tom, že je vyučován nebo poučen nebo jinak se účastní vzdělávání nebo odborné přípravy pod okamžitým vedením nebo dohledem lektorem, školitelem nebo jiným příslušným poskytovatelem vzdělávání nebo odborné přípravy.
 3. Okamžité vedení nebo učení Vedení nebo supervize prováděné lektorem, supervizorem nebo jiným vhodným poskytovatelem vzdělávání nebo školení, a to
  • se současnou fyzickou přítomností studenta a lektora nebo školitele, nebo
  • on-line pomocí současné elektronické komunikace. Za tímto účelem je činnost dozoru považována za formu vedení nebo dohledu. Minimálně 120 řízených hodin učení pro rozvoj a supervizi nad klinickými dovednostmi musí být za současné fyzické přítomnosti studenta a lektora nebo školitele. Jakékoli hodiny řízeného učení, které přesahují minimální dobu 120 hodin, mohou být poskytnuty on-line prostřednictvím elektronické komunikace.

Hodnota kreditu[editovat | editovat zdroj]

Počet kreditů, které budou dosaženy po úspěšném absolvování studijních výsledků, je 45. Jeden kredit se musí rovnat jedné desetině celkového kvalifikačního času zaokrouhleného na nejbližší celé číslo.

Požadavky případové studie[editovat | editovat zdroj]

Zahrnuje minimální požadavky na praxi, na níž dohlíží profesionálně kompetentní supervizor-hypnoterapeut. Požadavky případové studie jsou zahrnuty do celkového kvalifikačního času, který je stanoven v hodinách nebo kreditech.

 1. Musí být dokončeny minimálně 3 případové studie: jedna jako jedno sezení a další dvě, každá alespoň dvě sezení. S ohledem na prezentaci by měla obsahovat:
  • shrnutí informací,
  • počáteční plán terapie a zdůvodnění výběru metodologie,
  • shrnutí terapie, výstupy, pozorování,
  • odůvodnění všech úprav plánu terapie,
  • poučení studenta o odvedené práci,
  • jakékoliv identifikované oblasti k rozvoji.

Detaily procesu posuzování[editovat | editovat zdroj]

Musí zahrnovat nezávislé posouzení. Osoba, která provádí souhrnné posouzení, by neměla učit nebo posuzovat studenta, musí však být odborně způsobilá jako hypnoterapeut.

 1. Případové studie, jak je uvedeno výše plus
  • kurz (který může zahrnovat výzkum, eseje atd.),
  • zkouška (praktická a teoretická).
 2. Výše uvedené by mělo prokázat jasné pochopení výsledků učení. Posouzení by mělo být provedeno školitelem s ukázkou všech příspěvků studenta, které byly dodatečně posouzeny nezávislým posuzovatelem. Organizace musí být v případě potřeby schopny o tom poskytnout důkaz.
 3. Praktické posouzení dovedností
  • Průběžné pozorování (tj. během výukových hodin), co se týká praxe, použití a vhodnosti.
  • Závěrečné praktické hodnocení by mělo mít minimálně jednoho nezávislého posuzovatele, který je odborně způsobilý jako hypnoterapeut (doporučují se dva).
 4. Sumativní posouzení Sumativní hodnocení musí kromě praktické práce zahrnovat písemnou práci.
 5. Posuzovatelé
  • Pro písemnou práci Vyučující posoudí veškeré písemné práce. Kromě toho musí být ukázka dokončené písemné práce posouzena a schválena jako adekvátní
   • dalším lektorem, který se nezúčastnil školení a který je odborně způsobilý jako hypnoterapeut a může to prokázat, nebo
   • zkušeným a kvalifikovaným hypnoterapeutem, který se nezúčastnil školení nebo mentoringu posuzovaného studenta a který je odborně způsobilý a může to prokázat.
  • Pro praktické dovednosti Posouzení dovedností musí být provedeno nejméně jedním nezávislým posuzovatelem, který je odborně způsobilý jako hypnoterapeut a může to prokázat.

Reference[editovat | editovat zdroj]