Skriptování v Bournově shellu/Příloha A: Přehled příkazů

Z Wikiknih
◄ Skriptování v Bournově shellu/Zpracování signálů a ladění Příloha A: Přehled příkazů Skriptování v Bournově shellu/Příloha B: Přehled prostředí ►

Bournův shell nabízí mnoho vestavěných příkazů, které lze kromě použití v interaktivním režimu použít i ve skriptech.

Přehled vestavěných příkazů Bournova shellu
Příkaz Popis
: Jalový příkaz s návratovou hodnotou 0 („úspěch“)
. soubor Provedení souboru jako skriptu, přičemž provádění je realizováno přímo z aktuálního shellu
# Začátek komentáře, říká interpretu: Ignoruj všechen text až do konce řádky.
#!interpret Oznamuje operačnímu systému, jakým interpretem se má tento skript interpretovat.
bg [úloha] ... Pustí uvedenou úlohu na pozadí. Není-li parametr uveden, jedná se o aktuální úlohu.
break [n] Opustí současný cyklus, respektive n vnořených cyklů.
case Podmíněný příkaz s mnoha větvemi, podrobněji vizte kapitolu o řízení běhu
cd [adresář] Změní aktuální adresář na zadaný (přednastavená hodnota pro volání bez parametru je $HOME)
continue [n] Přeskočí zbytek aktuální iterace cyklu, v případě zadaného většího n i několik dalších iterací cyklu.
echo řetězec Vypíše řetězec na standardní výstup.
eval řetězec... Spojí všechny argumenty mezerou. Pak znovu zparsuje a pak interpretuje.
exec [příkaz argument ...] Vykoná příkaz v rámci současného procesu.
exit [hodnota] Ukončí proces shellu. Je-li zadána hodnota, je použita jako návratová hodnota shellu, jinak je jako návratová hodnota použita návratová hodnota posledního příkazu.
export jméno ... Označí proměnné nebo funkce se zadanými jmény k exportu do prostředí potomků.
fg [úloha] Přesune zadanou úlohu (není-li udána, pak současnou úlohu) na popředí.
for Cyklus, vizte kapitolu o řízení běhu.
hash -rv příkaz ... Shell udržuje hašovací tabulku s umístěním jednotlivých příkazů. Zavolán bez parametrů vypíše příkaz hash tuto tabulku, přičemž položky, ke kterým se nepřistupovalo od posledního volání příkazu cd, mohou být neaktuální a tak jsou označeny hvězdičkou.

Zavolán s argumenty odstraní zadané příkazy z tabulky (nejedná-li se o funkce) a pak je znovu vyhledá. Parametr -r způsobí, že jsou jen smazány.

if Podmíněný příkaz, vizte kapitolu o řízení běhu.
jobs Vypíše všechny procesy běžící na pozadí a jsoucí potomky současného procesu.
kill [-l|-signál] PID ... Pošle signál úloze či úlohám se zadanými PID. Není-li signál uveden, posílá SIGTERM.

S volbou -l vypíše všechna definovaná jména signálů.

newgrp [skupina] Spustí nový shell s nově zadanou uživatelskou skupinou. Při zavolání bez parametru použije přednastavenou uživatelskou skupinu.
pwd Vypíše jméno aktuálního adresáře.
read proměnná [...] Přečte řádek ze vstupu a přiřadí ho po slovech do uvedených proměnných. Zbylá slova přidá do poslední uvedené proměnné.
readonly proměnná ... Změní vyjmenované proměnné na nezměnitelné, pouze pro čtení.
return [n] Ukončí shellovou funkci. Je-li zadán celočíselný parametr, bude návratovou hodnotou funkce.
set [{ -volba | +volba | -- }] arg ... Příkaz set má tři odlišné funkce.

Zavolán bez parametrů, vypíše všechny definované proměnné s jejich hodnotami.

Pokud jsou zadány +/- volby, jsou patřičně nastaveny či odnastaveny.

Třetím způsobem užití je zadání argumentů, které budou dosazeny do číslovaných proměnných. Pro pouhé nastavení číslovaných proměnných bez nastavování voleb lze použít jako první argument „--“. Pokud pak nejsou přidány žádné argumenty, pak příkaz číslované proměnné pouze vymaže (podobně jako příkaz „shift $#“).

shift [n] Provede n-násobný posun číslovaných proměnných
test Vyhodnocení podmínky, podrobně popsáno v kapitole kapitolu o řízení běhu.
trap [akce] signál ... Po obdržení některého z vyjmenovaných signálů shell zpracuje a vykoná akci.
type [jméno ...] Ukáže, zda je jméno jménem shellové funkce, shellového vestavěného příkazu nebo příkazu.
ulimit Vypíše nebo nastaví limity zdrojů.
umask [maska] Nastaví hodnotu umask (přednastavení přístupových práv pro nově vytvářené soubory). Použit bez parametrů vypíše současnou umask.
unset jméno ... Zapomene definice udaných jmen.
wait [úloha] Čeká na ukončení zadané úlohy a jako svou návratovou hodnotu vrátí návratovou hodnotu poslednho příkazu dané úlohy. Pokud schází parametr, pak čeká na všechny úlohy a vrátí nulu.
while Cyklus, podrobně vizte kapitolu o řízení běhu.