Právní slovník

Z Wikiknih
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úvod[editovat]

Zde budou postupně přibývat právní výrazy a jejich stručný výklad. Aktuálně je zde 16 hesel.

A[editovat]

Advokát[editovat]

(§ 4 zákona č. 85/1996 Sb.)

Advokátem je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Antedatování[editovat]

(doktrinární termín)

Antedatování znamená označení právního úkonu starším datem, než kdy byl skutečně učiněn.

Příklad:

Byla-li smlouva podepsána například 1. 1. 2010, ale ve smlouvě je jako datum podpisu uvedeno 1. 1. 2000, jedná se o antedatovanou smlouvu.

B[editovat]

Bagatelní spory[editovat]

(Doktrinální termín)

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve svém § 202 odst. 2 stanoví, že proti rozsudku, jímž bylo o peněžním plnění nepřevyšující částku 10 000,- Kč, není odvolání přípustné. Takové spory se někdy označují za bagatelní.

C[editovat]

Celistvá bankovka[editovat]

(§ 2 odst. 4 písm. b) zákona č. 136/2011 Sb.)

Celistvá je tuzemská bankovka, která tvoří souvislý celek.

D[editovat]

Devolutivní účinek[editovat]

(Doktrinální termín)

O devolutivním účinku hovoříme zejména u odvolání jako řádného opravného prostředku. Devolutivní účinek odvolání způsobuje, že vyřízením odvolání se zabývá nadřízený orgán (ať již správní orgán či soud).

Devolutivní účinek také tvoří hlavní rozdíl mezi odvoláním, které devolutivní účinek má, a rozkladem, který devolutivní účinek nemá.

Dispozice[editovat]

(Doktrinální termín)

Dispozice je součást právní normy. Právní norma musí obsahovat nejméně dispozici. Dispozice je konkrétní pravidlo chování.

Příklad:

Všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a poskytuje se jim stejná právní ochrana.(§ 124 zákona č. 40/1964 Sb.)

Konkrétní právo, které vlastníkům přísluší.

Dokument[editovat]

Dokumentem je v právu nejčastěji označován doklad. Mnohdy i doklad osobní povahy.

Pojmu dokument užívá zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Legální definici pojmu však nenabízí. Z kontextu zákona se lze domnívat, že dokumentem označuje zejména individuální právní akty soudů a správních orgánů, ale i jiné písemnosti těmito orgány vydávané.

H[editovat]

Hypotéza[editovat]

(Doktrinální termín)

Hypotéza je součástí právní normy. Omezuje případy, na které dopadá dispozice (konkrétní pravidlo chování).

Příklad:

Všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a poskytuje se jim stejná právní ochrana.(§ 124 zákona č. 40/1964 Sb.)

Příslušné právo je zaručeno pouze vlastníkům.

L[editovat]

Listina[editovat]

(Doktrinální termín)

Listina je písemná zpráva zachycená na podkladě, na jakém se písemné zprávy obvykle podávají (např. na papíru, pergamenu či jiné podobné látce).

O[editovat]

Odkladný účinek[editovat]

(Doktrinální termín)

O odkladném (suspenzivním) účinku hovoříme zejména u odvolání jako řádného opravného prostředku. Odkladný účinek má však i rozklad, jako druhý z obvyklých řádných opravných prostředků. Odkladný účinek odvolání působí tím způsobem, že včas podané odvolání proti rozhodnutí (v případě správního řízení) nebo rozsudku (v případě soudního rozhodnutí) zabrání nabytí právní moci a vykonatelnosti tohoto aktu až do doby, než je o odvolání pravomocně rozhodnuto.

Odvolání[editovat]

(§ 81 zákona č. 500/2004 Sb., § 201 zákona č. 99/1963 Sb., § 245 zákona č. 141/1961 Sb.)

Odvolání je nejběžnějším řádným opravným prostředkem. Slouží k zajištění přezkumu a případně nápravy individuálních právních aktů (rozhodnutí ve správním řízení, či rozsudků v soudním řízení). Odvolání má zásadně suspenzivní účinek a devolutivní účinek.

P[editovat]

Právní norma[editovat]

(Doktrinální termín)

Právní norma je jedno konkrétní závazné pravidlo chování. Zpravidla odpovídá jednomu paragrafu či odstavci v právním předpise.

Klasicky se právní norma dělí na tři základní části, kterými jsou hypotéza, dispozice a sankce. Právní norma musí obsahovat nejméně dispozici.

Právní předpis[editovat]

(Doktrinální termín)

Právní předpis je souborem právních norem. Český právní řád se skláda například z těchto právních předpisů: zákon, nařízení vlády, obecně závazná vyhláška a další.

S[editovat]

Suspenzivní účinek[editovat]

(Doktrinální termín)

O suspenzivním (odkladném) účinku hovoříme zejména u odvolání jako řádného opravného prostředku. Suspenzivní účinek má však i rozklad, jako druhý z obvyklých řádných opravných prostředků. Suspenzivní (odkladný) účinek odvolání působí tím způsobem, že včas podané odvolání proti rozhodnutí (v případě správního řízení) nebo rozsudku (v případě soudního rozhodnutí) zabrání nabytí právní moci a vykonatelnosti tohoto aktu až do doby, než je o odvolání pravomocně rozhodnuto.

Sankce[editovat]

(Doktrinální termín)

Obecně je sankce jakýkoliv postih za nedodržení právní normy. Sankce nemusí být pouze trestněprávní, tj. trest. Sankcí za porušení právní normy může být například neplatnost právního úkonu.

V[editovat]

Veřejná listina[editovat]

(Doktrinální termín, § 134 zákona č. 99/1963 Sb.)

Veřejnou listinou je listina, kterou vydal soud České republiky nebo jiný státní orgán v mezích své působnosti, nebo listina, kterou zvláštní předpis označuje za veřejnou. V rámci civilního řízení veřejná listina potvrzuje, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který ji vydal. Pokud není prokázán opak, má se za to, že obsah veřejné listiny je pravdivý.