NixOps – přímočarý deployment

Z Wikiknih

Správné nastavení jednotlivých či spolupracujících serverových služeb je pracným a náročným úkolem, kde ani opakování „téhož“ postupu nemusí být bezbolestné. NixOps zbavuje proces nasazování nahodilostí uplatněním striktně deklarativního přístupu tj. veškerá nastavení musí být explicitně uvedena v konfiguračním souboru. Výhody z toho plynoucí jsou:

 • rozpoznání mnohých chybných nastavení před jejich aplikací díky zabudované kontrole
 • rychlá a identická opakovatelnost postupu
 • automatizovatelnost nasazení
 • nastavení lze verzovat a vracet se tak i k před lety používaným konfiguracím
 • jednou odladěné nastavení lze aplikovat na libovolný počet strojů

NixOps je použitelný pro tyto virtualizované nebo fyzické zdroje:

Samotný nástroj funguje na různých platformách, ale pro lepší praktické pochopení a integritu je vhodné použít NixOS. Jedná se o v základu minimalistickou linuxovou distribuci určenou pro servery, avšak stejně dobře poslouží jako moderní uživatelská stanice. Klíčovým je Nix - unikátní plně funkcionální a deklarativní správce balíčků, díky kterému je systém velmi stabilní, spolehlivý a dobře udržovatelný. Nejlépe je přesvědčit se praxí

Instalace NixOS[editovat | editovat zdroj]

Nutnou podmínkou je mít na co instalovat. Připravujeme si půdu pro deployment pomocí NixOps, tudíž ideální bude virtuální stroj dostupný více lidem. (existují nějaké hotové image např. VirtualBox?? + kolik RAM a HD?) Máme-li nějaký postupujme dle tohoto minimalistického návodu (# na začátku řádku signalizuje, že pracujete jako root, běžného uživatele značí $ . Příznak není součástí příkazu):

 • stáhněte si Minimal installation CD z https://nixos.org/nixos/download.html
 • nahrajte jej do vašeho virtualizačního prostředí tak, aby bylo dostupné pro nabootování
 • nabootujte virtuální stroj
  • bude potřeba přístup na Internet. Pokud nastavení neobstarala virtualizace nebo DHCP, použijte ifconfig
  • nevyhovuje-li vám konzole vaší virtulizace spusťte # systemctl start sshd a připojte se pomocí ssh ze svého počítače. Přidělenou IP adresu zjistíte pomocí # ip a. Ještě musíte nastavit heslo uživateli root, protože ssh přihlášení není bez hesla povolené. Provedete příkazem passwd a pak dvakrát potvrdíte heslo
 • připravte disk k použití
  • rozdělte jej pomocí fdisku
   • # fdisk /dev/sda
    • zmáčkněte klávesu n – vytvoří novou oblast
    • všechny následující výzvy potvrďte klávesou Enter
    • zmáčknutí klávesy w provede zápis a ukončí fdisk
  • vytvořte logické disky (LVM). Vystačíme si sice s jedním, ale zajistíme si flexibilitu pro případné změny
   • # pvcreate /dev/sda1
   • # vgcreate MyVolGroup /dev/sda1
   • # lvcreate -l 100%FREE --name root MyVolGroup
  • disk naformátujte
   • # mkfs.ext4 -L nixos /dev/MyVolGroup/root
  • a připojte
   • # mount /dev/MyVolGroup/root /mnt
 • nechte vygenerovat inicializační konfiguraci
  • # nixos-generate-config --root /mnt
 • a upravte parametry dle potřeb svým oblíbeným editorem (vim, nano, ..). Seznam parametrů viz. web
  • # vim /mnt/etc/nixos/configuration.nix
  • určitě nezapomeňte na následující parametry (znakem # začínají poznámky, řádek ukončuje ;)
 boot.loader.grub.device = "/dev/sda";
 networking.hostName = "nixops";
 time.timeZone = "Europe/Amsterdam";
   • jaký doplňkový software (je nějaký seznam, co je nainstalováno v základu??) bude nainstalován určíte následovně. Je to návrh, rozhodně však nepřehlédněte položku pro NixOps!
   • Důležitá poznámka. Pokud nějaký parametr vyžaduje instalaci odpovídajícího SW, není třeba jej uvádět explicitně tj. povolením ssh (viz. níže) bude OpenSSH nainstalováno a spuštěno jako služba
   • Seznam dostupných balíčků viz. web
 environment.systemPackages = with pkgs; [
  htop
  lynx
  nixops
  screen
  vim
  wget
 ];
   • patrně se budete chtít na váš deploy server připojovat pomocí ssh a zároveň mít server zabezpečený – přihlašovat se výhradně pomocí ssh klíče (předvoleno). Nastavte tedy
 services.openssh.enable = true;
 users.extraUsers.root.openssh.authorizedKeys.keys = [
  "<klíč_správce_1>"
  "<klíč_správce_2>"
 ];
 • spusťte instalci. V jejím závěru budete vyzváni k zadání hesla pro uživatele root (vyžadují se dva shodné pokusy)
  • # nixos-install
 • a restartujte
  • # reboot
  • pokus o znovupřipojení pomocí ssh se nejspíš nezdaří, protože instalace změnila identifikaci stroje (ve výpisu uvidíte REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED). Řešením je vymazání posledního řádku v souboru ~/.ssh/known_hosts
  • pokud marně zadáváte heslo, pak jste se zapomněli přihlásit pomocí klíče. Příkaz upravte dle vzoru
   • ssh -i ~/.ssh/<váš_privátní_klíč> root@<IP_adresa_stroje>

Máme nainstalováno včetně NixOps, je čas vrhnout se na první deploy.

Deployment - cvičení[editovat | editovat zdroj]

Dejme si za cíl nainstalovat Apache s upravenou výchozí stránkou a e-mailem na webmaster@otevrenamesta.cz pro případ výskytu chyby.
Nutným předpokladem je opět mít nějaké zdroje, na které budeme instalovat. Pro jednoduchost předpokládejme síťově dostupný stroj s rozběhnutým NixOS - viz. předchozí návod s touto odchylkou v nastavení OpenSSH (nastavení pro jednoduchost povolujete ssh přihlášení heslem, což nixops deploy využije při svém prvním běhu a zároveň vygeneruje vlastní ssh klíče, jenž bude napříště používat):

 services.openssh.enable = true;
 services.openssh.permitRootLogin = "yes";

NixOps (shodně s NixOS) rozlišuje mezi konfigurací logickou (= jaký a jak nastavený SW) a fyzickou (= na jakém a jak nastaveném HW). Nasazení požadovaného na různé cíle např. lokální virtuálku a produkční Amazon je tak velmi efektivní a není důvod ke kompromisům při oddělování vývojového, testovacího a produkčního prostředí.

(chybí tu vytvoření uživatele, ať to nedělá všechno root. Je lepší společný účet nebo sada individuálních??)


Postup:[editovat | editovat zdroj]

 • vytvoříme soubor web-log.nix na nějakém vhodném místě, třeba složce ../deployment/cviceni/ s tímto obsahem
{
 network.description = "Cvičení - web server";

 webserver =
  { config, pkgs, ... }:
  { services.httpd.enable = true;
   services.httpd.adminAddr = "webmaster@otevrenamesta.cz";
   services.httpd.documentRoot = "${pkgs.valgrind.doc}/share/doc/valgrind/html";
   networking.firewall.allowedTCPPorts = [ 80 ];
  };
}
 • tamtéž pak web-fyz.nix a v něm dle vaší situace upravte targetHost (např. 192.168.122.120) a device (např. 450a00a2-2565-48f1-a526-b9188ffd06ab) - najdete ve fyzické konfiguraci cílového serveru tj. přihlaste se na něj pomocí ssh a zadejte cat /etc/nixos/hardware-configuration.nix
{
 webserver =
  { config, pkgs, ... }:
  { deployment.targetHost = "<IP_cílového_stroje>";
   boot.loader.grub.device = "/dev/sda";
   fileSystems."/" =
    { device = "/dev/disk/by-uuid/<UUID_vašeho_disku>";
     fsType = "ext4";
    };
  };
}
 • jsme-li ve složce "cviceni" vytvoříme deployment pojmenovaný "cviceni" (typickými názvy jsou např. vyvoj, test, produkce, ..)
  • $ nixops create ./web-log.nix ./web-fyz.nix -d cviceni
   • úspěšné vykonání vypíše UUID deploymentu
   • kontrolní výpis provedete jako
    • $ nixops list
   • stav konkrétního deploymentu prozradí
    • $ nixops info -d cviceni
 • spustíme deploy
  • $ nixops deploy -d cviceni
 • máme hotovo a web server běží na zvolené adrese.
  • stav může zkontrolovat již uvedeným nixops info
  • terminál otevřeme takto (NixOps totiž vytváří unikátní pár ssh klíčů pro každý nový stroj a následujícím příkazem správný použije)
   • $ nixops ssh -d cviceni webserver
  • dostupnost webu zkontrolujete zadáním <IP_cílového_stroje> do internetového prohlížeče, chybový stav (ověřujeme, zda byl nastaven e-mail) vyvoláte zápisem neexistující stránky tedy <IP_cílového_stroje>/nic
 • změny provedené v konfiguraci (souborech *.nix) promítneme opětovným spuštěním deploy. Zajímá-li nás potřebný čas, pak takto
  • $ time nixops deploy -d cviceni
 • pokud se již cvičit nepotřebujete a chcete po sobě uklidit (odstraňuje stroj, nikoliv deployment)
  • $ nixops destroy -d cviceni

Zapracovat[editovat | editovat zdroj]