Maturitní otázky z literatury/Evropský středověk

Z Wikiknih
Tato stránka je částí projektu Maturitní otázky z literatury.
Prosím, ověřte si před použitím informace i z jiných zdrojů - přes všechnu snahu zde mohou zůstat chyby.

Evropská středověká literatura[editovat | editovat zdroj]

Hlavní rysy:

 • středověk silně ovlivněn expandujícím křesťanstvím
 • hlavním textem je Bible
 • dvě centra literatury – na západě Řím (latina) a na východě Konstantinopol (řečtina)
 • gramotní byli dlouho jen kněží a mniši
 • do 11. století je drtivá většina děl psána latinsky (resp. řecky)
 • rozvoj národních jazyků začíná ve 12. století
 • literatura psaná v národním jazyce je pak často zaměřená světsky
 • málo děl se zachovalo celých

Znaky středověké literatury

 • v literatuře nebyla důležitá originalita, uplatňovala se tu nápodoba (něčeho dokonalého, Boha, světců)
 • knihy byly ručně opisovány, opis často neodpovídá předloze, literatura tak vzniká sama ze sebe
 • není znám autor většiny děl, ani jejich opisů, není známa doba napsání díla
 • důležitá je symbolika (např.: bílá – nevinnost, zelená – věrnost, 7 – dokonalost, 6 – nedokonalost)
 • pro zvýraznění absolutní dokonalosti byl používán kontrast (dobro - zlo, bůh – ďábel)
 • ideálními postavami byli světec (věřil v boha, konal zázraky, je to duchovní postava) a rytíř (světská postava, byl statečný , udatný, chránil krále a vlast)

Duchovní a Světská literatura[editovat | editovat zdroj]

Duchovní literatura

 • duchovní literatura byla sice ze začátku mnohem rozšířenější, s nástupem univerzit se ale její náskok zmenšoval
 • základem byly legendy (životy světců a jejich skutky)
 • pasionály (soubory legend)
 • hagiografie (životopisy světců)
 • traktáty (řeší náboženské otázky)
 • za účelem zprostředkování víry k lidem: kázání, modlitby, žalmy a písně
 • kázání byla prokládána krátkými příběhy neduchovního charakteru (tzv. exempla)
 • k duchovnímu písemnictví patří obřadní (liturgické) hry (vztahují se k výjevům z Bible)
 • Pašije (zpěvy z Velikonoc)
 • Hry tří Marií (dramata zobrazující nářek Panny Marie nad ukřižováním JK a jeho balzamování)
 • Mystéria (zobrazovala narození Ježíše)
 • Mirákly (zobrazovaly zázraky a morality se snažily o ponaučení)

Světská literatura

 • hrdinské eposy (rozsáhlá vyprávění, v nichž statečný hrdina bojuje proti nepřátelům a nadpřirozeným bytostem)
 • později se z hrdinských písní vyvinuly kratší romance
 • hrdinská epika i v Rusku a na Balkáně, nazývají se byliny a junácké písně
 • s rozvinutím feudalismu vzniká rytíř epos, kde je hlavní hrdina rytíř, se všemi vlastnostmi ideálního rytíře (oblíbeným hrdinou je král Artuš a Alexandr Makedonský)
 • ve středověku se začíná rozvíjet dvorská lyrika (autory byli šlechtici feudálové či jejich poddaní) - ve Francii trubaduři a truvéři, v Německu minesangři - hlavním tématem této lyriky byla láska a milostné trápení
 • dvorští básníci často k recitování svých děl najímal žongléry, ti uměli zpívat, recitovat, hrát na nástroj, artistická čísla
 • žákovská poezie - rozverná, náměty milostné i pijácké; občas makaronština (latina kombinovaná s místním jazykem)
 • cestopisy (často byly i velmi smyšlené)
 • důležitým zdrojem informací o středověku pro dnešek byly kroniky a letopisy
 • divadelní hry:
  • světská dramata - hry antických autorů, nehrály se v kostelech
  • frašky (komedie s nadsázkou)
  • pastýřské hry.

Díla evropské středověké literatury[editovat | editovat zdroj]

 • mnoho původních děl středověku se nezachovalo vůbec, nebo jenom jejich část, někdy se zachovaly jen opisy
 • písař opisu přidával (či ubíral) různé části, proto opisy nejsou autentické

Duchovní literatura Nejslavnějším církevním dílem byla Legenda Aurea (Zlatá legenda) italského biskupa Jacoba de Voragine soubor legend, který byl často upravován pro potřeby místních kazatelů

Hrdinské eposy

 • Anglie
  • Beowulf (8. stol) Děj se odehrává okolo roku 500 ve Skandinávii. Hlavní hrdina - Beowulf, se utkává s nadpřirozenými bytostmi a stává se dánským králem. Text je napsán ve staroangličtině.
 • Francie
  • písně o činech (Chanson d´geste) - nejčastěji se týkaly postavy Karla Velikého
   • Píseň o Rolandovi - Roland byl rytíř vedoucí zadní voj franckého vojska, který byl zradou napaden Maury. Roland je zabit a jeho smrt je pomstěna. Epos byl napsán okolo roku 1100.
 • Španělsko
  • Píseň o Cidovi (12. stol) - Zobrazuje šlechtice, který bojoval proti Maurům a proti šlechticům, zrazujících krále.
 • Německo
  • Píseň o Nibelunzích (13. stol) - Poklad Nibelungů, činy a zabití Siegfrieda a vyvraždění burgundského královského rodu.
 • Skandinávie
  • Edda (13. stol) - Hlavním hrdinou je zde Sigurd.
  • Edda (mladší) – Snorri Sturlson - Dílo má na rozdíl od starší Eddy naučný význam.
 • Rusko
 • básně o bohatýrech, tzv. byliny (zachycují šíření křesťanství, boje knížat mezi sebou i proti Tatarům)
  • nejznámější je bylina o Iljovi Muromci
 • Slovo o pluku Igorově (hrdinský epos, 12. století) – existují názory, že jde o podvrh vyprávějící o tažení knížete Igora proti Polovcům.
 • Balkán
  • junácké písně (mj. o bojích proti turkům)
  • Píseň o kralevici Markovi

Dvorská lyrika

 • v jižní Francii
 • texty vytvářeli lidé služební feudálovi, nebo sami feudálové (viz. výše)
 • témata: láska, milostné trápení
 • trubadúři: vévoda Vilém z Poiters, Bentrans de Born
 • minnesangři: Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach
 • v Čechách se tito lidé nazývali žakéři

Dvorské eposy

 • vycházejí z antických textů a vlastních legend
 • populárním hrdinou byl Alexandr Makedonský
 • první dílo o něm – tzv. Alexandreidu - napsal francouzský mnich Gualter Castellionský
 • nejznámější německou Alexandeidu napsal Ulrich von Etzenbach, odtud se Alexandreis dostala k nám
 • dalším ústředním tématem jsou eposy o králi Artuši, rytířích kulatého stolu a svatém grálu
 • Chrétien de Troyes - Perceval, Lancelot a Tristan a Isolda

Rytířské romány

 • jsou napínavé a hrdina v nich často bojuje s nadpřirozenými bytostmi
 • 15. a 16. století
  • Guillamo de Loris - Román o růži
  • Juan Ruiz - Kniha pravé lásky

Cestopisy

  • Marco Polo – Milion
  • Jean de Bourgogne - Mandevillův cestopis