Maďarština/Souvětí

Z Wikiknih

Souvětí je forma těsného textového spojení výpovědí. Podle syntaktického vztahu vět rozeznáváme:

souvětí s podřazováním (souvětí podřadné)
souvětí s řazením (souvětí souřadné)

Souvětí podřadné[editovat | editovat zdroj]

Souvětí s podřazováním obsahuje hlavní větu a vedlejší větu. Vedlejší věty se rozlišují podle toho, jaký větný člen vyjadřují (zastupují). Obvykle se rozlišují tyto druhy vedlejších vět:

– podmětná, zastupuje podmět
– přísudková, zastupuje jmenný přísudek nebo jmennou část slovesno-jmenného přísudku
– předmětná, zastupuje předmět
– příslovečná, zastupuje příslovečné určení
(místní, místní obrazová, časová, způsobová, příčinná, stavová, prostředková, sociativní, původová, výsledková, podílná, účelová, číselná, srovnávací, měrová)
– přívlastková, zastupuje přívlastek
(kvalitativní, kvantitativní, vysvětlovací, přivlastňovací)
– jiná
(podmínková, účinková, přípustková)

Vedlejší věty se někdy dělí také podle způsobu spojení, a to na:

– spojkové, které se uvozují podřadicí spojkou
– vztažné (relativní), které se uvozují vztažným zájmenem
 • Vedlejší věta podmětná
Otázky: ki?, mi?, kik?, mik?
Odkazovací slova: az, azok
Spojky: aki, akik, ami, amik, amelyik, amelyek, hogy
 • Vedlejší věta přísudková
Otázky: ki?, mi?, milyen?, mekkora?, mennyi? atd.
Odkazovací slova: az, olyan, akkora, annyi atd.
Spojky: aki, ami, amilyen, amekkora, ahány, hogy atd.
Jelikož v maďarštině existuje i jmenný přísudek, samotná otázka přísudkové vedlejší věty nám nepomůže, může nás zavádět. Proto musíme zkoumat, jakou roli má odkazovací slovo. Když zastupuje přísudek, v tom případě se jedná o vedlejší větu přísudkovou.
 • Vedlejší věta předmětná
Otázky: kit?, mit?, kiket?, miket?
Odkazovací slova: azt, azokat
Spojky: aki, akit, ami, amit, hogy
 • Vedlejší veta příslovečná místní
Otázky: hol?, honnan?, hova?, merre?, meddig? atd.
Odkazovací slova: ott, onnan, oda, arra, addig atd.
Spojky: ahol, ahonnan, ahova, amerre, ameddig atd.
 • Vedlejší věta příslovečná časová
Otázky: mikor?, mióta?, meddig? atd.
Odkazovací slova: akkor, azóta, addig, aközben atd.
Spojky: amikor, amióta, ameddig, amíg, amire, miközben atd.
 • Vedlejší věta příslovečná způsobová
Otázky: hogy?, hogyan?, miként?
Odkazovácí slova: úgy, akként
Spojky: ahogy, ahogyan, hogy, amint, mint, mintha
 • Vedlejší věta příslovečná příčinná
Otázky: miért?, mi okból?
Odkazovací slovo: azért
Spojky: mert, mivel, minthogy, mivelhogy
 • Vedlejší věta příslovečná stavová
Otázky: hogyan?, milyen állapotban?
Odkazovácí slova: úgy, olyan állapotban
Spojky: mint
 • Vedlejší věta příslovečná prostředková
Otázky: mivel?, mi által?
Odkazovací slova: azzal, azáltal
Spojky: amivel, hogy
 • Vedlejší věta příslovečná sociativní
Otázky: kivel?, kikkel?
Odkazovací slova: azzal, azokkal, azzal együtt, azokkal együtt
Spojky: aki, akik, akivel, akikkel
 • Vedlejší věta příslovečná původová
Otázky: miből?, miből ered?, miből származik?
Odkazovací slova: abból, azokból
Spojky: amiből, amit, amiket
 • Vedlejší věta příslovečná výsledková
Otázky: mivé?, milyenné?
Odkazovací slova: azzá, ollyá, olyanná
Spojky: ami, amilyen, mintha
 • Vedlejší věta příslovečná podílná
Otázky: kinek?, kiknek?, kinek a részére?, kinek a számára?
Odkazovací slova: annak, azoknak
Spojky: aki, akik, akit, akiket, akinek, akiknek
 • Vedlejší věta příslovečná účelová
Otázky: miért?, mi célból?
Odkazovací slovo: azért
Spojky: hogy, nehogy
 • Vedlejší věta příslovečná číselná
Otázky: hányszor?, hányadszor?
Odkazovací slovo: annyiszor
Spojky: ahányszor, mint
 • Vedlejší věta příslovečná srovnávací
Otázky: kinél?, minél?
Odkazovací slovo: annál
Spojky: mint, ahogy
 • Vedlejší věta příslovečná měrová
Otázka: minél?
Odkazovací slovo: annál
Spojka: minél
 • Vedlejší věta přívlastková kvalitativní
Otázky: milyen?, melyik?
Odkazovací slova: az, olyan, akkora atd.
Spojky: mint, hogy
Vztažná zájmena: aki, amely, ami, amilyen atd.
 • Vedlejší věta přívlastková kvantitativní
Otázky: mennyi?, hány?
Odkazovací slovo: annyi
Spojky: amennyi, ahány, hogy, mint
 • Vedlejší věta přívlastková vysvětlovací
Tato vedlejší věta se v tom liší od přívlastkové kvalitativní a kvantitativní, že odkazovací slovo stojí samostatně, odděleně od hlavní věty, t. j. vysvětluje.
Otázky: milyen?, melyik?, mennyi?, hány?
Odkazovací slova: az, olyan, akkora, annyi atd.
Spojky: mint, hogy, amennyi, ahány
Vztažná zájmena: aki, amely, ami, amilyen atd.
 • Vedlejší věta přívlastková přivlastňovací
Otázky: kié?, kinek a?, minek a?, kiknek a?, miknek a?
Odkazovací slova: annak, azoknak
Spojky: aki, ami, hogy atd.
 • Vedlejší věta podmínková
Otázky: milyen esetben?, milyen feltétellel?, mikor?, milyen állapotban?
Odkazová slova: akkor, úgy, abban az esetben atd.
Spojky: ha, hogyha
 • Vedlejší věta účinková
Vyjadřuje důsledek konstatování hlavní věty. Ptáme se s tázacím slovem toho větného členu, jehož vyjadřuje vedlejší věta.
Spojky: hogy, úgyhogy
 • Vedlejší věta přípustková
Obsah této věty vyjadřuje okolnost, která je v nesouladu s obsahem věty řídící.
Spojky: bár, noha, pedig, holott, jóllehet, ha ... is atd.

Souvětí souřadné[editovat | editovat zdroj]

Pokud souvětí obsahuje alespoň dvě věty, které jsou na sobě mluvnicky nezávislé a mohly by stát jako samostatné věty (tzv. hlavní věty), jsou spojeny souřadně a souvětí označujeme jako souvětí souřadné. Mezi dvojicemi souřadně spojených vět může být různý vztah. Ten lze odhadovat podle použité spojky nebo způsobu spojení.

 • Slučovací souvětí vyjadřuje sounáležitost, spojitost vyjadřovaných skutečností. Jsou spojena slučovacími spojkami és, meg, is, sem, pedig, is – is, sem – sem, nemcsak – hanem ... is.
Například:
Elaludtam, és szépet álmodtam.
Sem eső nem esik, sem felhő nem látszik.
Nemcsak tudni kell a jót, hanem meg is kell tenni.
 • Důsledkové souvětí vyjadřuje fakt vyplývající z jiného faktu jako nutný závěr. Spojovací prostředky jsou ezért, így, tehát, ennélfogva, ígyhát.
Například:
Az olaj könnyebb a víznél, ezért a víz felszínén úszik.
A vas nehezebb a víznél, tehát a vízben lesüllyed.
 • Vysvětlovací souvětí znamená, že druhá věta vysvětluje tvrzení v první věte. Spojovací výrazy jsou ugyanis, hiszen, tudniillik, vagyis, azaz.
Například:
Nem mehet dolgozni, ugyanis magas lázam van.
 • Odporovací souvětí vyjadřuje nesoulad dvou faktů. Spojovací výrazy jsou: de, azonban, ellenben, mégis, mégsem, hanem, pedig, viszont, ám, csak atd.
Například:
Kevese szól, sokat mond.
Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka.
Nem a rózsa szúr, hanem a tövise.
 • Vylučovací souvětí: V něm je vyjádřen disjunktivní vztah mezi obsahy vět: platí-li jedno, neplatí druhé nebo jde sice o dějě, které nemohou platit současně, ale mohou se realizovat střídavě. Spojovací výrazy jsou: vagy, vagy – vagy, akár – akár.
Například:
Vagy megírod a leckét, vagy nem kapsz vacsorát.
Éj van-e, vagy szemem világa veszett ki?