Maďarština/Slovotvorné přípony podstatno-jmenné

Z Wikiknih

Z mnohých sloves, podstatných jmen nebo přídavných jmen můžeme vytvořit nové podstatná jména. K tomu slouží slovotvorné přípony podstatno-jmenné:

Přípony Vysvětlení Příklady
-ás
-és
tvoření podstatného jména ze sloves
často vytváří slovo vyjadřující druh sportu a aktivity
kirándul + -ás = kirándulás
(jet na výlet – výlet)
-ság

-ség
Vytváří podstatné jméno z přídavného jména nebo podstatného jména. Jedná se o slova vyjadřující pojmy, ideu nebo vlastnost. Často se takto vytvářejí názvy míst, povolání, a pod. barát + -ság = barátság
(prítel – přátelství)
szép + -ség = szépség
(krásný – krása)
-s
-as
-os
-es
-ös
vytváří hromadné podstatné jméno káposzta + -s = káposztás (zelí – zelniště)
nád + -as = nádas
(rákos – rákosí)
méh + -es = méhes
(včela – včelín)
-s
-as
-os
-es
-ös
vytváří z podstatného jména povolání hegedű + -s = hegedűs
(housle – houslista)
fazék + -as = fazekas
(hrnec – hrnčíř)
kombájn + -os = kombájnos (kombajn – kombajnista)
-ász

-ész
vytváří z podstatného jména povolání hal + -ász = halász
(ryba – rybář)
seb + -ész = sebész
(rána – chirurg)


ze slovesa vytváří povolání, anebo mužskou postavu / osobu fordít + -ó = fordító
(překládat – překladatel)
értesít + -ő = értesítő
(oznámit – oznamovatel)
-at

-et
vytváří název průmyslu nebo instituce z podstatných jmen (povolání) končící se na -ász / -ész
vytváří ze slovesa podstatné jméno, které vyjadřuje výsledek činnosti
fodrász + -at = fodrászat
(kadeřník – kadeřnictví)
másol + -at = másolat
(opsat – opis)
-né z mužského příjmení vytváří ženské (u vdaných žen) Kovács + -né = Kovácsné (paní Kovácsová)
-us z vlastních jmen vytváří přezdívky Magdolna – Magdus (Magdaléna – Magda)
-i
-csi
z vlastních jmen vytváří přezdívky Miklós – Miki (Mikuláš – Miki)
János – Jancsi (Jan – Janči)
-ka

-ke
vytváří zdrobněliny a přezdívky Mária – Marika
(Marie – Marika)
pici + -ke = picike
(malý – malinký)
-(o)cska

-(e)cske
z podstatného jména vytváří zdrobněliny harang + -ocska = harangocska
(zvonec – zvoneček)
rész + -ecske = részecske (část – částečka)