Maďarština/Slovotvorné přípony přídavno-jmenné

Z Wikiknih

Z mnohých sloves, podstatných jmen nebo přídavných jmen můžeme vytvořit nové přídavná jména. K tomu slouží slovotvorné přípony přídavno-jmenné:

Přípony Vysvětlení Příklady
-s
-as
-os
-es
-ös
Tvoření přídavného jména z podstatných jmen. Spojovací samohlásky se přidávají podle pravidla množného čísla přídavných jmen. hiba + -s = hibás
(chyba – chybný)
kép + -es = képes
(obraz – obrazový)
-i Tvoření přídavného jména z podstatných jmen. Koncovka -i značí místo, původ nebo čas. Afrika + -i = afrikai
(Afrika – africký)
tél + -i = téli
(zima – zimní)
-(j)ú
-(j)ű
Tvoření přídavného jména z podstatných jmen. Vytvořené přídavné jméno se používa s jiným přídavným jménem. jó humor + -ú = jó humorú
(dobrý humor – někdo s dobrým humorem / dobrohumorný)
-talan
-telen
-tlan
-tlen
-atlan
-etlen
Tvoření přídavného jména z jiného přídavného jména, ale i ze slovesa. Nově vytvořené slovo znamená opak původního slova (antonymum). Na konkrétní použití přípon není pravidlo. egészséges – egészségtelen
(zdravý – nezdravý)
udvarias – udvariatlan
(zdvořilý – nezdvořilý)
enged + -etlen = engedetlen
(pustit – neposlušný)
-ékony

-ékeny
ze slovesa vyjadřuje charakteristiku něčeho, případně nějaké akce gyúl + -ékony = gyúlékony
(zapálit se – zápalný)
gördül + -ékeny = gördülékeny (valit se – valivý)
-só

-ső
poukazuje na blízkou příslušnost k nějakému místu hát + -só = hátsó
(záda – zadní)
fel + -só = felső
(nahoru – horní)
-beli poukazuje na blízkou příslušnost k něčemu jinému írás + -beli = írásbeli
(psaní – písemný)
tér + -beli = térbeli
(prostor – prostorový)
-szerű poukazuje na podobnost s něčím jiným cél + -szerű = célszerű
(cíl / účel – účelný)
idő + -szerű = időszerű
(doba – dobový)
-féle něco je podobné něčemu jinému öt + -féle = ötféle
(pět – paterý)
gyümölcs + -féle = gyümölcsféle
(ovoce – nějaký typ ovoce)
-fajta něco je druhem něčeho jiného más + -fajta = másfajta
(jiný – jiného druhu)
minden + -fajta = mindenfajta
(všechno – všeho druhu)