Jan Trojan - muzikolog

Z Wikiknih

Odešel skvělý přítel našeho kraje – výtečný muzikolog, emeritní profesor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně – PhDr. Jan Trojan, CSc. ( 31. 5. 1926 – 26. 1. 2015 )

Byla to neuvěřitelně šťastná náhoda, nebo snad řízení osudu, že jsem v srpnu roku 1991 navštívil svou velmi dobrou známou - olomouckou spisovatelku Helenu Lisickou a jejího manžela PhDr. Antonína Roubice, který byl skvělým olomouckým archivářem a historikem, jehož jsem si též velice vážil. Paní Helena Lisická byla mimo jiné významnou znalkyní hanáckého folkloru a jedním z hlavních organizátorů připravované konference o lidové kultuře na Hané, jež se pak uskutečnila v Muzeu Kroměřížska v Kroměříži ve dnech 26. až 28. listopadu 1991.

Paní Helena Lisická mě při mé tehdejší návštěvě poprosila, zda bych se mohl aktivně zúčastnit této konference a promluvit za naše Hostýnské Záhoří. Já jsem měl tehdy již rozpra-covaný příspěvek o národopisné výstavě záhorské lidové kultury, která se konala za velkého nad-šení našich předků v Dřevohosticích v 23. až 25. července 1893 a byla skvělou ukázkou záhorské lidové kultury.

Takže jsem rád přislíbil svou účast a dne 26. listopadu 1991 jsem na této konferenci vystoupil se svou studií. Můj přípěvek byl trochu delší, a tak jsem byl trochu roztrpčený tím, že mi hlavní organizátor a moderátor celé akce - docent PhDr. Ludvík Kunz ( rodák z Osíčka u Bystřice pod Hostýnem) - vedoucí pracovník Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně vzal naštěstí až ke konci mého projevuu slovo a vyhlásil polední pausu.

Během ní ke mně přistoupil pro mne tehdy zcela neznámý vysoký pán a představil se mi jako profesor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, PhDr. Jan Trojan, CSc. Řekl mi tehdy, že jej zaujal můj příspěvek a že mě taky potěší. Sdělil mi velmi radostnou zprávu, že po mnoha letech bádání objevil, že se u nás v Dřevohosticích narodil a byl pokřtěn dne 2. ledna 1718 významný hudební skladatel období baroka - kantor Josef Schreier. Byl jsem tímto jeho sdělením neuvěřitelně nadšený, a tak jsme si od prvního okamžiku našeho setkání s panem profesorem Trojanem úžasně porozuměli a později se stali velkýmí přáteli.

Za několik dní po konferenci jsem pana profesora Trojana písemně poprosil, zda by mohl přístupnou formou napsat článek o našem skladateli do dřevohostického zpravodaje. Pan profesor se odmlčel, ale později mi zaslal třídílné povídání o našem skladateli. Z nichž pouze první část uveřejnil dřevohostický zpravodaj, ale celý článek pak vycházel na pokračování v našem okresním týdeníku "Naše Přerovsko" od 11. června do počátku července 1993 . Koncem července toho roku se totiž v Dřevohosticích konaly mnou iniciované velké oslavy 100. výročí národopisné výstavy Záhoří. Články pana profesora PhDr.Jana Trojana byly redakcí týdeníku otiskovány jako úvod k těmto, nakonec velmi úspěšným oslavám.

Vzhledem k tomu, že pan profesor PhDr. Jan Trojan, CSc. tehdy ještě naplno učil – přednášel dějiny hudby a teorii hudby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a já jsem tehdy jako ředitel Zvláštní školy v Holešově řídil generání opravu školní budovy, nezbývalo nám oběma mnoho volného času. Takže naše spolupráce byla tehdy pouze sporadická.

Naplno se však rozjela v roce 2002, kdy jsme již nebyli zatěžování svými funkcemi. A tak dne 9. července 2002 zavítal pan profesor Trojan na základě mého pozvání do Dřevohostic Jeho velkým přáním bylo poznat rodný kraj našeho téměř zapomenutého skladatele, kantora Josefa Schreiera, který v našem městečku prožil dětství i rané mládí a získal zde základy hudebního vzdělání. Pan profesor se ubytoval u mě doma a byl později přijat na dřevohostickém obecním úřadě. Po krátkém rozhovoru s tehdejším starostou Ladislavem Sigmundem si se zájmem prohlédl dřevohostický renesanční zámek a jeho okoli i náměstí, tedy prostředí, které pravděpo-dobně formovalo první krůčky našeho hudebního génia. V odpoledních hodinách si v mém doprovodu prohlédl další pamětihodnosti a malebná zákoutí našeho městečka a vyslechl epizody z dávné historie naší obce.

Ve středu 10. července 2002 náš vzácný host spolu se mnou a ve společnosti ředitele Zá-kladní umělecké školy v Bystřici pod Hostýnem - Mgr. Petra Hlavizni ( který byl za studí na JAMU v Brně žákem pana profesora ) navštívil nedalé městečko Kelč, které se může pochlubit velkou kulturní tradicí, protože je rodištěm skladatele Jaroslava Křičky a jeho bratra – básníka a spisovatele - Petra Křičky. Zde jsme si prohlédli jejich pamětní síň a vyslechli zasvěcený výklad paní průvod-kyně. Odsud jsme se vrátili do Bystřice pod Hostýnem, kde byl pan profesor Jan Trojan přivítán na Městském úřadu, kde jej přijal Mgr. Pavel Malének v zastoupení pana starosty, který byl, bohužel, zaneprázdněn. Přijetí bylo velmi srdečné a doslova jiskřilo novými podněty a vzájemným porozu-měním. Pak byl pan profesor pozván panem ředitelem Mgr. Petrem Hlavizňou na návštěvu bystřic-ké Základní umělecké školy, kde se obeznámil s významnou kulturní tradicí této vzdělávací instituce i s úspěchy zdejších pedagogů, žáků i absolventů školy. Odsud jsme se za překrásného počasí společně vydali na nedalekou malebnou vesnici Rusavu, kde byl pan profesor Trojan velmi pěkně přijat zdejším starostou Bohumilem Škarpichem a za jeho výkladu si prohlédl zdejší výstavu velkého ctitele tohoto rázovitého valašského kraje – akademického malíře Aloise Schneiderky. Odsud jsme se vrátili zpět do Dřevohostic, kde si pan profesor zaslouženě odpočinul.

V odpoledních hodinách následujícího dne - 11. července 2002 jsme spolu dorazili do Olomouce, kde jsem měl prostřednictvím spisovatelky Heleny Lisické domluveno velmi důležité setkání. Byli jsme totiž spolu s panem profesorem Trojanem velmi srdečně přijati v domě význam-ného olomouckého hudebního pedagoga - docenta PhDr. Zdeňka Fridricha, kolegy a dobrého přítele pana profesora Trojana z dob studií. Tento renomovaný znalec varhanní hudby a a vynikající odbor-ník na stavbu varhan ( postavil si je v každém patře svého třípatrového domu ) nás neuvěřitelně krásně přijal. Při tomto setkání se pan profesor Trojan osobně seznámil se spisovatelkou Helenou Lisickou, která svou vstřícností i osobností přispěla ke zdaru tohoto setkání. Přítomna byla i pro nás velmi důležitá osoba - sbormistryně výzmamného olomouckého pěveckého sboru "Collegium vocale" - paní Růžena Saligerová, jíž pan profesor Trojan osobně předal partituru vánoční mše našeho skladatele a prodebatoval s ní první novodobá provedení díla našeho skladatele po 250 letech od doby vzniku. Ta se se pak podle tamní domluvy uskutečnila dne 25. 12. 2002 v chrámu sv. Michala Olomouci a 28. 12. 2012 v kostele sv. Havla v jeho rodných Dřevohosticích. Pro tato novo-dobá provedení jsem získal osobním jednáním záštitu ministra kultury vlády České republiky - Pavla Dostála. Pro provedení v Dřevohosticích jsem poprosil o úvodní slovo rovněž skvělého znal-ce barokní hudby - olomouckého světícího biskupa, Mos. Josefa Hrdličku.

Bylo velmi potěšitelné, že se o našem setkání s panem profesorem Trojanem v Dřevohos-ticích a v Bystřici pod Hostýnem vzápětí dozvěděla sbormistryně bystřického pěveckého sboru "Tregler" - paní Mgr. Marta Pořízková, která měla o toto dění mimořádný zájem a již v pátek 26. července 2002 ode mne převzala partituru Schreierovy vánoční mše, jež pak zazněla v menším nástrojovém obsazení jako bystřická preméra na Štěpána - 26. 12. 2002 v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem.

První novodobé provedení vánoční mše Josefa Schreiera "Missa pastoralis in C boemica" v plném nástrojovém obsazení podle notového zápisu, který objevil pan profesor Trojan v hudeb-ním archivu kláštera v Rajhradě v r. 1983, zaznělo dne 25. 12. 2002 v interpretaci vynikajícho pě-veckého sboru a orchestru "Collegium vocale" Olomouc za řízení paní Růženy Saligerové v chrá-mu sv. Michala v Olomouci. Pan profesor Trojan, který byl osobně přítomen, byl provedením vel-mi nadšen a potěšen i tím, že chrám byl vnímavými a nadšenými posluchači zcela zaplněn.

V sobotu dne ne 28. 12. 2002 pak zazněly velebné tóny Schreierovy vánoční mše v kostele sv. Havla v jeho rodných Dřevohosticích. Zde úvodní slovo pronesl skvělý znalec duchovní hudby, olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička, který se pak po premiéře srdečně setkal a pohovo-řil s panem profesorem Trojanem u nás doma.

Těmto premiérám předcházely mnou iniciované a organizačně zajištěné hudební večery, které jsme s panem profesorem při setkání u nás doma prodebatovali a nazvali je:"Barokní pastorely moravských kantorů" - s přihlédnutím k dilu Josefa Schreiera. Tyto besedy se uskutečily v pátek 29. listopadu 2002 v besedním sále Muzea umění v Olomouci a v úterý 3. prosince 2002 v překrásné Mervartově síni Muzea Komenského v Přerově. Po mém úvodním slovu a moderování pořadu hovořil zasvěceně pan profesor PhDr Jan Trojan, který pak sám zasedl ke klavíru a svou hrou doprovázel naši excelentní zpěvačku – paní Mgr. Marcelu Buchmannovou (rodačku z Dřevo-hostic ), zástupkyní ředitele ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem.

Po skvělém ohlasu novodobých premiér z díla našeho skladatele jsem upozornil pana profe-sora PhDr. Jana Trojana, že bychom měli ještě pokračovat v seznamování širokého okolí s osobnos-tí a dílem našeho skladatele, což pan profesor Jan Trojan přijal s velkým nadšením. A tak jsme za velkého pochopení pana ředitele ZUŠ Bystřice pod Hostýnem - Mgr. Petra Hlavizni - vytvořili tým, kdy jsme spolu s panem profesorem Trojanem, pěvkyní Mgr. Marcelou Buchmannovou a kla-víristkou - emeritní zástupkyní ředitele ZUŠ Bystřice pod Hostýnem - paní Jaroslavou Navrátilovou absolvovali velkou sérii hudebních večerů. A tak jsme seznamovali s dílem našeho skladatele a s pastorelami dalších Moravanů posluchače v Muzeu Kroměřížska, v Muzeu Komenského v Pře-rově, v Muzeu umění v Olomouci, v Muzeu Valašska ve Vsetíně, v sokolovně v Dřevohosticích, v koncertním sále ZUŠ Bystřice pod Hostýnem, v Uherském Hradišti, v kulturním centru "Alterna-tiva" Zlín a v salla tereně zámku v Holešově.

Vrcholem naší přednáškové činnosti bylo srdečné pozvání vedení Společnosti Bedřicha Smetany ( místopředsedou RNDr. Ing. Václavem Němcem CSc.) v Praze a představitelů Matice české k "Adventnímu setkání" dne 8. prosince 2007 - tedy k hudebnímu podvečeru v přednáš-kovém sálu Národního muzea v Praze. Já jsem opět celou naši přednášku uváděl, pan profesor Trojan zasvěceně přednášel, svým překrásným sólovým zpěvem ukázek z děl moravských kantorů a hlavně z díla Josefa Schreiera vystoupila Mgr.Marcela Buchmannová a na klavír ji tentokrát doprovázela paní učitelka Zuzana Outratová. Za závěr jsem promítnul DVD dokument z prvního zahraničního provedení Schreierovy vánoční mše Uničovskými v chrámu sv. Karla Boromejského ve Vídni. Naše vystoupení bylo přijato s velkým nadšením asi 120 Pražanů, kteří nás pro velký zájem ani nechtěli pustit na vlak.

Pan profesor PhDr. Jan Trojan všechny tyto hudební večery, které jsem inicioval a organi-začně zajišťoval, velmi rád absolvoval a rád se dělil s účastníky besed o jeho nově nabyté poznatky.

V předvánočním čase roku 2003 zaznělo výtečné provedení vánoční mše Josefa Schreiera v Uničově v provedení tamního Smíšeného pěveckého sboru a Komorního orchestru ZUŠ Uničov, řízeného Františkem Mlynářem. Provedení díla našeho skladatele zde mělo i díky sbormistryni Dr. Květoslavě Folprechtové neuvěřitelně skvělý ohlas. Takže o rok později - 18. 12. 2004 - provedl díky aktivitám jednatelky sboru – Jiřiny Nohavičkové uničovský pěvecký sbor Schreierovu vánoční mši na základě pozvání našich krajanů v překrásném chrámu sv. Karla Boromejského v centru Vídně. Byl to oficielní koncert na závěr oslav vstupu naší země do Evropské unie za účasti magistrátu města Vídně i představitelů rakouské vlády a velvyslanců České a Slovenské republiky.

Pan profesor Trojan byl na toto prvé zahraniční provedení díla Josefa Schreiera Uničovský-mi pozván, nemohl se však ze zdravotních důvodů zúčastnit. A tak jsem jím byl pověřen, abych jej zastoupil.

Dne 12. července 2004 jsme spolu s panen profesorem Trojanem absolvovali výpravu do Bílovic u Uherského Hradiště, kde jsme se snažili vypátrat při setkání se starostou obce Dr. Františ-kem Janků, s místním panem farářem i starým kronikářem obce nějaké stopy po osobnosti našeho skladatele Josefa Schreiera, který zde jako kantor řadu let působil. Setkali jsme se zde i se skvělou virtuoskou hry na cimbál - se Zuzanou Lapčíkovou.( rovněž žákyní pana profesora, která na něj velmi pěkně vzpomínala ). Bohužel, pátrali jsme marně.

Při návštěvě pana profesora Jana Trojana u nás v Dřevohosticích na počátku roku 2005 jsem v přátelské domluvě navrhl, že by pan profesor Trojan měl o našem skladateli napsat monografii. Profesor Trojan se zamyslel a slíbil mi, že se do díla pustí. Koncem dubna toho roku mi předal text monografie, zpracovaný na počítači. Pověřil mě, abych pro knihu napsal úvod o našem městečku a zpracoval dokumentární a fotografickou přílohu. Řekl mi tehdy přátelsky: "Dělej, co umíš".

Zpracoval jsem potřebné a začal jsem jednat s různými nakladatelstvími. Bez úspěchu. Roz-jel jsem se pak do Olomouce a pokoušel jsem se pro vydání knihy získat zdejší nakladatelství Fon-tána, ale uspěl jsem až po několikerém jednání v nakladatelství Votobia Olomouc. Jeden ze šéfů nakladatelství pan Petr Jüngling se mnou projednal podrobnosti a mi nezbývalo než od poloviny měsíce září až do poloviny listopadu nejméně dvakrát týdně z Bystřice pd Hostýnem, kde jsem učil, dojíždět do olomouckého nakladatelství a doslova bojovat o každou stránku a o solidní vydání knihy. A tak se nakonec podařilo, že koncem listopadu 2005 byla na světě kniha autora Jana Trojana : "Josef Schreier ( 1718 - ? ) - Podivuhoné osudy života a díla zapomenutého moravského skladatele a kantora". Pan profesor byl šťastný, že se dobrá věc podařila. Monografie o rozsahu 160 stran byla redaktorkou Českého rozhlasu Radiožurnál – paní Janou Klusákovou zařazena do pořadu "Kniha týdne" a byla jí jak po stránce obsahové, tak po stránce grafické vysoce hodnocena. Paní redaktorka mi pak soukromě telefonicky sdělila, že knihy, které recenzuje, tak prakticky všechny rozdává. Ale tu knihu pana profesora Jana Trojana, tu že i ponechá, ta je prý pro ni "pokladem".

Naším velkým úspěchem byla i novodobá premiéra vánoční mše našeho skladatele na půdě symfonického orchestru, kterou jsem po naší debatě a z pověření pana profesora prosadil po třech letech jednání s dramaturgyní Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně – s Mgr. Jindřiškou Keferovou. A tak 21. prosince 2007 zazněla vánoční mše Josefa Schreiera poprvé v provedení profesionálního symfonického hudebního tělesa – Filharmonie Bohuslava Martinů a pěveckého sboru Cantica laetitia v Domě umění ve Zlíně - pod taktovkou skvělého dirigenta Jaroslava Kyzlinka. Tehdejší provedení mělo mezi posluchači rovněž velký ohlas, pan profesor Trojan tehdy nevýslovně zářil, protože proběhlo šest "děkovaček" a nadšení posluchačů nebralo konce.

V neděli 1. června 2008 uspořádalo Město Bystřice pod Hostýnem ve spolupráci se Zlín-ským krajem v bystřickém zámku důstojný vzpomínkový pořad ke 140. výročí úmrtí Františka Sušila - sběratele lidových písní a zakladatele moravské folkloristiky. Těmto oslavám předcházela v pátek 30. května 2008 velmi fundovaná přednáška pana profesora Trojana o životě a díle Františ-ka Sušila a o jeho významu pro naši národní kulturu. Jeho výklad byl doprovázen vystoupeními dětského pěveckého sboru "Vrabčáci"( zpívali "Královničky" ), řízeného Mgr. Pavlou Caletkovou a smíšeným pěveckým sborem "Tregler" pod taktovkou Mgr. Marty Pořízkové.

S panem profesorem Trojanem jsme se několikrát během roku setkávali na přátelských pracovních schůzkách, ať již u nás v Dřevohosticích nebo v domku pana profesora v Brně - Malo-měřicích. Při jedné takové návštěvě u pana profesora Trojana u něj doma padla z jeho strany zmínka, že by se mohla nějaká stopa díla našeho skladatele Josefa Schreiera objevit v Muzeu hudby na bratislavském hradě. Avšak hned utrousil poznámku, že nikam nejede, že už je starý, aby někam jezdil a spal třeba někde na studentských kolejích. Načež jsem hned konstatoval, že bychom měli do Bratislavy zajet, že tam mám rodinu, která nás jistě s otevřenou náručí přijme. A tak jsme dne 3. června 2003 vyrazili na naši dvoudenní studijní cestu do hlavního města Slovenské republiky. Moje rodina - neteře Jany Bilačičové ( rozené Smiřické ) nás velmi pěkně přijala, bydleli jsme sami v bytě jejich dcery, která právě odjela na dovolenou.

V Muzeu hudby na bratislavském hradě nás krásně přijali, a tak jsme se společně ponořili do studia zdejších katalogů. Objevili jsme zde kolem třiceti záznamů o dílech našeho skladatele. Ale byla to převážně torsa. Pouze jedno dílo našeho skladatele se jevilo panu profesorovi kompletní. Byla to Schreierova slavnostní mše "Missa solemnis" . Kopie partitury si pan profesor nechal poslat domů a později toto dílo, jak říkal, "spartoval" - připravil pro novodobé provedení. Zaznělo při mnou iniciované premiéře k důstojné oslavě 290. výročí narození našeho skladatele - v neděli 27. 7. 2008 v kostele sv. Havla v Dřevohosticích v provedení pěveckého sboru a orchestru mladých ctitelů baroní hudby z celé republiky - "Musica Figuralis" pod taktovkou výtečného dirigenta MgA. Marka Čermáka ( rodáka z Přerova, který rovněž studoval u pana profesora). Pan profesor Trojan byl tehdy nadšený a nevýslovně šťastný, že se tímto provedením dalšího díla Josefa Schreiera podařilo dokázat jedinečnost jeho tvorby, kterou důkladným studiem jeho předešlých děl již sám dávno poznal. (Skvělou rozhlasovou reportáž z této novodobé premiéry natočil redaktor Českého rozhlasu Olomouc – MgA. Jan Sulovský ) .

Chtěl jsem samozřejmě pokračovat v našem snažení a povzbudit pana profesora Trojana v jeho stáří, které již přinášelo první trápení a nemoci. Přemýšlel jsem jak dál. Napsal jsem dopis Jeho Eminenci Dominiku, kardinálu Dukovi, který mě přijal v audienci ve čtvrtek 8. září 2011. Ve velmi přátelské atmosféře, která náš rozhovor doprovázela, mi tehdy slíbil, že Schreierova vánoční mše "Missa pastoralis in C boemica" zazní v katedrále sv. Víta o Vánocích příštího roku.

Pan profesor Trojan byl nesmírně rád, ale moc tomu nevěřil. Když jsem mu však o rok později sdělil, že vánoční mše našeho skladatele zazní v katedrále sv. Víta na Boží hod vánoční – tedy 25. 12. 2012 v provedení Pražského katedrálního sboru za řízení MgA. Josefa Kšici - tak mě radostně prosil, abychom na tuto pražskou premiéru jeli zase spolu. Zajistil jsem samozřejmě dopravu autem, a tak jsme jen očekávali, jaké bude počasí, abychom cestu do Prahy bez nehody zvládli. Do Prahy nás měl jel podpořit plný autobus občanů Dřevohostic, který pohotově zajistili představitelé Městyse Dřevohostice.

Na Štědrý den pozdě večer mi však paní Trojanová ( manželka pana profesora) sdělila, že pan profesor náhle onemocněl. Samozřejmě, že mi při úžasné premiéře v katedrále sv. Víta velice chyběl. Bylo to totiž moje velké poděkování tomuto skvělému příteli. Za všechnu jeho práci, kterou věnoval osobnosti a dílu našeho zapomenutého skladatele, jehož vyzvedl na světlo Boží.

Samozřejmě, že jsem pana profesora v následujícím dnu telefonicky infomoval a slyšel jsem z jeho hlasu velkou radost. Měl tuto mou informaci již potvrzenu i ze strany svého syna - Ing. Kar-la Trojana, který se této premiéry v katedrále sv. Víta zúčastnil i se svou rodinou.

Byl jsem velice rád, že naší přátelé z Prahy ( tým šesti amatérských kameramanů pod vede-ním pana Václava Fořta ) natočili z premiéry v katedrále sv. Víta - DVD dokument a o půldruhého měsíce později, tedy koncem února 2013 natočili i rozhovor s panem profesorem u něj v bytě v Maloměřicích, což jsem rovněž rád zprostředkoval. Vznikl tak velmi zdařilý dokument, který nás bude provázet po celý náš další život.

Během roku 2013 a 2014 jsem pana profesora vždy několikrát navštívil v jeho útulném domě v Brně – Maloměřicích. A měli jsme si vždycky mnoho co říci, i když jsme spolu udržovali písemný nebo telefonický styk. Avšak zdravotní stav pana profesora Trojana se každým měsícem zhoršoval. Moje poslední návštěva u něj v bytě v Maloměřicích se uskutečnila 22. října 2014, kdy jsem se s panem profesorem viděl naposled. Nebyl na tom fyzicky dobře, ale oplýval pořád svým osobitým humorem. Jeho stav se však rapidně zhoršil. Zesnul tiše dne 26. ledna 2015.

Na posledním rozloučení s panem profesorem Janem Trojanem dne 2. února. 2015 v obřadní síni v Brně, na Jihlavské ulici, jehož se zúčastnil i ředitel ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem pan Mgr. Petr Hlavizňa se svou zástupkyní Mgr. Marcelou Buchmannovou – promluvil za nás za všechny profesor Masarykovy university v Brně, PhDr. Miloš Štědroň, DrSc. - jedna z největších osobností naší současné muzikologie. Loučil se s panem profesorem jako s mimořádnou a neuvěřitelně pracovitou pedagogickou i vědeckou osobností Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, jako s jednou z nejvýznamnějších osobností brněnské kultury, protože pan profesor Trojan kromě svého pedagogického působení byl znám jako skvělý redaktor vážné hudby brněnského rozhlasu a reno-movaný divadelní a hudební kritik.

Odešel vzácný člověk, skvělý hudební vědec, přitel našeho podhostýnského kraje, jehož malebnou krásu si na celý zbývající život zamiloval .

Vážený pane profesore PhDr. Jane Trojane, milý Jendo, vzácný příteli, děkujeme Ti ze srdce za vše, co jsi pro náš podhostýnský kraj a pro osobnost dřevohostického barokního skladatele Josefa Schreiera vykonal. Nezapomeneme... .

Mgr. Zdeněk Smiřický


Profesor PhDr. Jan Trojan. CSc.( 1926 – 2015 )

Narodil se 31. května 1926 v Brtnici nedaleko Třebíče. Studoval historii a hudební vědu na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně. Na pedagogické fakultě později studoval hudební výchovu u profesora PhDr. Bohumíra Štědroně, DrSc. Stal se jeho žákem a pokračova-telem. Pracoval též jako redaktor hudebního vysílání brněnského rozhlasu. Od roku 1991 působil jako odborný asistent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně . V roce 1990 byl jmenován jejím profesorem pro obor teorie hudby a dějiny hudby.

Soustavně se věnoval historii hudebního dění v 18. a 19. století na Moravě. Zabýval se také dějinami hudebního divadla, zejména opery. Je autorem knihy "Moravská lidová píseň, její melo-dika a harmonika" ( Praha 1980 ) v níž podal teorii její melodické a harmonické složky. Jeho zájem o lidovou píseň vyústil v publikaci "Lidové písně z Moravy a Slezska" ( 1995 ) a "Nové národní písně moravské Františka Bartoše ( 1882 )" - (vydáno r. 1996 ).

Rekonstruoval řadu skladeb staré české hudby ( 91 ) z nichž mnohé využily hudební redakce rozhlasu v Brně, Plzni, Ostravě, Olomouci a v Praze. K tisku připravil 16 skladeb Leoše Janáčka.

Působil i jako hudební a divadelní kritik brněnských listů. Kromě vysokoškolských skript ( 17 ) napsal na 140 drobnějších pramenných příspěvků z historie hudby a více než 190 rozsáhlej-ších hudebně historických studíí, vydaných v odborných vědeckých časopisech.

V roce 1989 mu vyšla v Ostravě ( Profil ) kniha – výbor fejetonů o hudbě "Přívětivá krajina hudby". Výsledkem jeho studia venkovské hudební kultury je velmi úspěšná monografie "Kantoři na Moravě v 17. a 18. století ". ( Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 2000 ). Spolupráce s brněnským divadlem a operní scénou JAMU v Brně pak vyústila v jeho hluboký zájem o minulost opery a divadla v Brně v období národního obrození , o čemž vydal řadu studií. Svého rozsáhlé znalosti dějin opery shrnul do skvělé monografie "Dějiny opery" ( Paseka 2001 ). Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě věnoval studiu osobnosti zapomenutého hudebního skladatele rodáka z Dřevohostic u Přerova, kantora Josefa Schreiera, zpracoval poutavou monografii "Josef Schreier ( 1718 - ? ) - Podivuhodné osudy moravského skladatele a kantora" ( Votobia Olomouc 2005 ). Jeho poslední prací je kniha "České zpěvohry 18. století" ( JAMU v Brně 2007 ).

Jeho obdivuhodný, opravdu úctyhodný život, až po okraj naplněný hudbou, napsal do partitury jeho žití poslední notu - zesnul tiše dne 26. prosince 2015.

Mgr. Zdeněk Smiřický Dřevohostice

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Část mého článku v bystřickém zpravodaji