Přeskočit na obsah

Geografie zemědělství/Úvod

Z Wikiknih

Geografie zemědělství je:

 • dílčí disciplína socioekonomické geografie, jedna ze základních složek geografie výroby
 • disciplína zabývající se z geografického hlediska zemědělskou výrobou
 • předmětem studia je rozmístění, jednotlivé formy, jejich zaměření, struktura a intenzita zemědělství
 • zemědělství je vědomé obhospodařování půdy za účelem výroby rostlinných a živočišných produktů pro uspokojení lidské společnosti
 • úzká souvislost se zemědělskou ekonomií a agronomií

Vývoj geografie zemědělství[editovat | editovat zdroj]

 • na začátku 19. stol položil základy Albrecht Thaer
 • Johann Heinrich von Thünen: první teorie o rozmístění zemědělské výroby
 • vliv Alexandra von Humbolta - pokus o zachycení prostorového rozdělení pěstovaných rostlin
 • Eduard Hahn: Agrární geografie využívající statistické metody (navazoval na Carla Sauera)
 • 1903 vyšla první učebnice (J. Grenedan)
 • Bernhard: zdůraznění závislosti zemědělství na přírodních, kulturních a hospodářských podmínkách
 • mezi válkami dva směry: směr využití půdy (Německo, UK) a statistický směr (USA)
 • v ČR vliv německé školy (Dvorský, Hromádka)

Specifikum zemědělství

 • odvětví materiální výroby vytvářející produkty k uspokojení základních potřeb – potraviny
 • zdroj surovin pro i pro nepotravinářské obory průmyslu
 • rozhodující vliv na vývoj společnosti
 • závislé na přírodních podmínkách
 • hlavní náplní biologická prvovýroba (usměrňování růstu rostlin a živočichů)
 • spojeno s vědomým a systematickým využíváním přírodních zdrojů
  • se vznikem organizovaných společenských celků (státy)
  • s nutností vyrovnat se s vlivy vnějšího prostředí
  • s postupným vytvářením pojmu času a prostoru jako souboru vzdálenosti
  • s prvními změnami v rozmístění obývaného prostoru
 • základním předpokladem je půda
 • zemědělská půda je rozdělována na ornou půdu, louky a pastviny (spojovány v 1 kategorii - trvalé travní porosty)
 • pastviny: území pokrytá přirozeným travnatým porostem využitelným ke spásání
 • louky: pravidelně kosený povrch, zdroj krmiva na zimu
 • orná půda: pole + zahrady, sady, vinice, chmelnice, plantáže, úhory (trvalé kultury)

Postavení zemědělství v národním hospodářství

 • dáno stupněm zajištění výživy obyvatelstva, účastí na zahraničním obchodu, vztahy k ostatním odvětvím, podílem na národním důchodu
 • základní orientace v pěstování rostlin nebo chovu hospodářských zvířat – rozdělení na rostlinou a živočišnou výrobu
 • rozdělení podle funkčního hlediska
  • primární: rostlinná výroba, jejíž produkty slouží k potravinářskému, průmyslovému a krmivářskému zpracování
  • sekundární: produkty živočišné výroby včetně organických hnojiv
 • ve vyspělých státech nízký podíl na národním důchodu (okolo 3-5%), v rozvojových nad 50%
 • absolutní objem roste ale podíl klesá (pomalejší růst než v průmyslu a službách)
 • ve vyspělých státech rychlejší růst než růst obyvatel, v rozvojových naopak
 • v rozvinutých zemích nabídkové odvětví, v rozvojových poptávkové
 • podíl zaměstnanců v zemědělství
 • v moderní podobě výroby klesají nároky na množství pracovních sil