Přeskočit na obsah

Esperanto/Proč by se člověk měl učit esperanto

Z Wikiknih

Napsal Ronald J. Glossop, St.Louis – Missouri, USA, přeložil Ing. Karel Votoček

„Proč by se vlastně člověk měl učit esperanto?“ Bohužel existují mnozí lidé, zvláště v anglicky mluvících zemích, jako je USA, kteří se na to nikdy nezeptali, protože ani nikdy neslyšeli slovo „esperanto“. Přesto se jedná o otázku, kterou by každý esperantista měl bez váhání zodpovědět.

Pochopitelně, že každý odpoví jinak. Existují totiž různé důvody, které si každý člověk řadí podle sebe. Některé chci s vámi prodiskutovat ze 3 hledisek. Jsou to:

  1. praktické důvody
  2. důvody rozšiřující myšlení
  3. morální důvody

První praktický důvod, o kterém se chci zmínit, je zábava. Pomocí esperanta můžete potkat a poznat mnoho dobrosrdečných, zajímavých, vzdělaných, zručných, nadaných lidí, cestovat po různých zemích celého světa. Dále můžete zažít opravdové mezinárodní slavnosti a poslouchat hudbu i tančit tance mnohých kultur. Celá planeta se stane vaším domovem.

Druhý praktický důvod je získat známosti a přátele v cizích zemích, kteří vás rádi přivítají u nich doma, ačkoliv je momentálně ještě neznáte. Někdy vás pozvou i na delší dobu, nejen na oběd. Esperantisté často říkají: „Chceš-li vydělat peníze, nauč se dobře anglicky, chceš-li získat přátele, nauč se esperanto.“ Bezpochyby je pravdivý aforismus, že esperantista najde dobré přátele všude. Mimochodem nezapomeňte, že esperantisté někdy najdou během setkání i manžela či manželku.

Třetí praktický důvod, proč se učit esperanto, je speciální pro děti z asijských a anglicky mluvících zemí. Esperanto totiž učí vhodnému způsobu, jak začít studovat jakýkoli cizí jazyk. Různé pokusy dokázaly, že žáci se mohou rychleji naučit pravidelný jazyk esperanto než evropské národní jazyky (angličtina, francouzština...) s mnoha výjimkami. Dále bylo zjištěno, že žáci, kteří nejdříve studovali esperanto, se později snadněji učí dalším cizím jazykům. Cítí totiž, že to dokážou. Naopak studium nesnadných jazyků jako je latina nebo angličtina žáky často odradí od studia dalších cizích řečí.

Obraťme pozornost ke druhému hledisku, proč se učit esperanto, totiž rozšířit svůj intelekt pomocí lepšího porozumění světu. Výstižně to prohlásil kanadský esperantista Dr. Stevens Norvell z Nového Skotska: „Esperanto je okno do světa.“ Jakmile je člověk schopen číst a poslouchat náš jazyk, může se informovat o jiných zemích, jiných kulturách a jiných světových názorech pomocí knih, časopisů, novin, audionahrávek, videa, rádiových a televizních vysílání, internetových zpráv i diskusních skupin. Důležité je, že informace o tom, co se děje ve světě, nejsou zkresleny názorem novináře. Esperanto informuje z neutrálního hlediska. A to se netýká jen nějakých speciálních informací, které se můžete dozvědět. Člověk také získá lepší všeobecný pohled na svět. Nebude nadále svázán svým jazykem s malou částí Země a s rozhledem tohoto jazykového anebo kulturního společenství. Člověk se prostě seznámí s celou lidskou společností.

Třetí hledisko, proč studovat esperanto je pro mě osobně nejdůležitější. Jedná se o morální důvod, který má dvě stránky.

Za prvé, člověk si může vytvořit vztah k dalším lidem kdekoliv na světě na základě rovnosti a spravedlnosti, protože používá celosvětový neutrální jazyk namísto vlastního národního. Nepožadujete po ostatních, aby používali váš jazyk a oni také nepožadují, abyste vy používal ten jejich. Tím vzniká pocit rovnosti a spravedlnosti mezi vámi a ostatními.

Dalším aspektem morálního důvodu, proč studovat esperanto, je fakt, že jako esperantista pomáháte vytvářet rozvíjející se harmonickou celosvětovou společnost. S esperantem se stáváte součástí důležitého historického hnutí, které napomáhá solidaritě mezi lidmi. Esperanto není jenom jazyk. My esperantisté jsme zcela novým druhem lidského společenství, založeným na užívání naší celosvětové řeči. Společně postupujeme kolem internacionalismu 20. století k celosvětovosti 21. století. Nicméně současně pomáháme uchovat různé národní jazyky v různých částech světa.

Bezpochyby existují i další důvody, proč se učit esperanto, které jsem nezmínil. Pohnutky jednotlivých lidí jsou často rozdílné. Nicméně doufám, že myšlenky, které jsem zde přednesl, vám pomohou přesvědčit pochybovače, že by se měli také učit esperanto, a tím se přihlásit k naší vyvíjející se celosvětové komunitě.